เช็กเลย ! 316 รายชื่อสุดท้าย ของแม่ๆ ที่ได้รับนม จากโครงการแม่ตกงานลูกอดนมปี 2 เฟส 1

เช็กเลย ! 316 รายชื่อสุดท้าย ของแม่ๆ ที่ได้รับนม จากโครงการแม่ตกงานลูกอดนมปี 2 เฟส 1

แม่ๆ เช็กเลยจ้า ! 316 รายชื่อสุดท้าย ของแม่ๆ ที่ได้รับนมฟรี จากโครงการแม่ตกงานลูกอดนมปี 2 เฟส 1 ประจำวันที่ 24 ก.พ. 64

วันนี้ (25 ก.พ.64) ทีมแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่เป็นวันสุดท้ายแล้ว สำหรับโครงการแม่ตกงานลูกอดนมปี 2 เฟส 1

ซึ่งคุณแม่ทั้ง 316 ท่าน ที่ลงทะเบียนรอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับนมฟรี จากเพจอีจัน X มูลนิธิปวีณา

จะมีใครบ้าง ไปดูกันค่ะ

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 16 รายชื่อ

1. นุสราไถยอด

2. ปภาวดี ทะคำสอน

3. นนทิยาก้านพร้าว

4. วาสนาดีจันเหนือ

5. สุมานี โยะหมาด

6. วิภาพรพิมพ์เสน

7. มาลี ภิญโญ

8. อภิญญาลือชาญ

9. จุฑามณีจินดามงคลวงค์หล้า

10. ปาลิดาศรีปรางค์

11. จินตนาสุดตะคน

12. ทิวาพรชัยวุฒิ

13. สุพรรณ์ตากิ่มนอก

14. วิภาภรณ์ปักศรี

15. พรนภาสงเคราะห์

16. ฟาร่าอัซนูรา

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 250 รายชื่อ

1. อารียา จันทร์ตรี

2. บุษยมาศ ปะกิระเส

3. กรรณิกา จันสาลี

4. ทองสุข ปาลพันธ์

5. อรอุมา ชฎาวงษ์

6. มณี รัตนะ

7. ไพรินทร์ แก้วมะรัง

8. รุ่งนภา ผาสุก

9. สกาวเดือน สมทอง

10. ธัญวรัตน์ กระวินยวง

11. กานต์พิชชา พยาบาล

12. ลัดดา ดำรงค์ศรี

13. ตัสนีม มะเซ็ง

14. สุธิดา บีดินและ

15. ทัดดาว โสภาพ

16. วันวิสาข์ มาศิริ

17. รังสิยา ทรัพย์สิงห์

18. ณัฏฐิมา พวงสมบัติ

19. จุฑามาส กองเมือง

20. สุกัญญา ชาริดา

21. สุพัตรา ดวงประโคน

22. ดียานา สะระซอ

23. สุภัทรา แสนดี

24. นันทยา บุญปลูก

25. สุนิสา อรุณรับ

26. มัลลิกา เกตุจันทร์

27. ณัฏฐริกา สว่างดี

28. นภาพร อำพันทอง

29. วรัมพร ชิวปรีชา

30. นิตยา วันดี

31. สุนิสา อักษร

32. จุฑามณี คูณกลาง

33. สมคิด สีขาว

34. พัชรินทร์ ภูถาดถม

35. วรรณษา พึ่งโคกสูง

36. ฟาตีเมาะห์แวยามา

37. เพ็ญศิริ แก้ววิลา

38. บุษบา สอนกลาง

39. หนูแดง ราชเสนา

40. วิภาวี ชาวเวียง

41. เสาวลักษณ์ เค้าคำ

42. อรียา สุภาพ

43. สมโภชน์ ฉัตรทอง

44. มณลดา ประเสริฐศ

45. ไพลิน เนียมเกิด

46. สุภาพร สวัสดิ์ไชย

47. วราพร คัดทวี

48. ปาลิดา ดาดี

49. ฐิติกาญจน์ สามารถ

50. ศศิธร อาจหาญ

51. รรณิภา มหาวงษ์

52. นิรัชชา พันธ์เผือก

53. นฤมล รอดทุกข์

54. อริสรา สวยงาม

55. นูรีดา บินแวยะโกะ

56. รอมือลี มะซง

57. สุกัญญา วิระษร

58. ธีรภัทร บุญฤทธิ์

59. กาญจนา วะเจดีย์

60. มณีรัตน์นามเมืองรัก

61. พัชรินทร์ ศรีน้อย

62. นิรมล เบ็ญกุล

63. ซาวียะห์ สลาเมาะ

64. รุ่งศักดิ์ บุญสม

65. วริศรา จิตนาวี

66. ดวงพร อนุศรี

67. ปวีณ์ธิดา จันทร์หอม

68. จุฬารัตน์โปธิมอย

69. สหทัยรัตน์สำเนากาญจน

70. อามานา หัสจักร์

71. ซูฮัยนา ลีบัยอาวัง

72. อนงค์นาฏ ชาวนา

73. พรพิมล พุทธา

74. จริยา ธนะสูตร

75. สุไธนี เจ๊ะโกะ

76. มีโชค ปลีสนิท

77. ซีตีแอเสาะ เจ๊ะมามุ

78. ปวีณา หมาดตา

79. เบญจมาศ จงจิต

80. น้ำฝน สุจริต

81. ณัฐริกา หมัดโส๊ะ

82. สุภาพร ปาปะเก

83. ภารดา ทาวงค์ษา

84. เกตศริน จันผาย

85. สุณัฐฌาศิริงาม

86. รัตติกาล อาดผล

87. ขันทอง ขันทิพย์

88. วริศกุล วัสสุมาลย์

89. ณัฐฐาพรจำปาสัก

90. พิมพ์ชนก อินทราเล็ก

91. ธิดารัตน์ สีดาทอง

92. วิไล ทองเปรม

93. อภิญญา กันศรี

94. อสมา ปัญญายาว

95. สุเมธินี มีเงิน

96. วริษา ธนะพิทักษ์

97. ภัทรจิรา โคตะวัน

98. อาทิตยา นิ่งราวี

99. รัตวัลย์ เสาะยามา

100. หทัยชนก บุญยงค์

101. สุชานาถ นาคชูแก้ว

102. ฐิดาพร กอเงิน

103. กัลยกร พลเทพ

104. สมปอง ปุราถาเน

105. วิศรุต คงจร

106. หนึ่งฤทัย สายวารี

107. สุภาวิณี จุดร

108. ยูวัยนี วงศเจริญ

109. พุตตา ยารัมย์

110. ขวัญฤดี ผมทอง

111. มณีรัตน์ชินบุตร

112. ดาราทิพย์เพิ่มฤทธิ์

113. เพลินตา กล้าศึก

114. พัชรี พีรชาติ

115. พรธิชา ทบพวก

116. น้ำฝน ม่วงเจริญ

117. นปภัช ทองชูศรี

118. ผกามาศ ยอดสมใจ

119. ภัทราวดี ลีแวง

120. รัตติยา สีจัด

121. ทาริกา ภูหนองโอง

122. ปิยรัตน์ เสนาะสาร

123. แววดาว ครองชัย

124. สิริวรรณ นันทะสิงห์

125. อารีย์ญา แก้วดวงดี

126. ศิริวรรณ พาชัย

127. หนูเหลี่ยม โสสุ่ย

128. เกศรินทร์ ดวดไธสง

129. ศิริประภา เปรมศิริ

130. เขียว คำนอก

131. พรสุฎา สารนอก

132. อัจฉรา บุญนาค

133. อามีรา หะยียาแม

134. ณัฐกฤตา จามพฤกษ์

135. วรรณวิสา สีม่วง

136. นนท์ วิสะ

137. พงษ์ศิริ ทองอร่าม

138. ธัญชนกแสงสุวรรณ์

139. ชุติมณฑน์วิชิตมงคลชัย

140. วนิดา แก้วพล

141. สุพัตตรา แวงวรรณ

142. นารีรัตน์ส้มปิ่น

143. สุภาพร ประสมพันธ์

144. จารุวรรณ กิ่งเล็ก

145. เสนอ นุ่มเกลี้ยง

146. เกศสุดา ทองจำรัส

147. ไพลิน เล็กวงษ์

148. อุมาพร คุณสุข

149. บุญญนุช มารอด

150. สุปราณี บ่อใหญ่

151. นรีรัตน์ ดาราจร

152. หัสยา จำเริญ

153. กัลยาณี สุขเสถียร

154. ปริศนา หัสณีย์

155. ระพีพรรณ ตาลป๊อก

156. ชื่นฤดีเรืองไทยสงค์

157. บุณยาพร เกษม

158. นิภาพร วันดี

159. อรพรรณ ยมหา

160. พิมพ์นิภา แสวงเงิน

161. กฤษดาอัญญา นาเเสวง

162. สิริรัตน์ สนใจ

163. สุกัญยา นกพรม

164. สุดาภรณ์ มีนนท์

165. อรทัย ช่วยพันธ์

166. เพลิน ทองพลัด

167. จันทร์เพ็ญจริตรัมย์

168. วิภาวรรณ ทะสี

169. อรณี มาดาจะแร

170. กมลพรรณ ประจงกลาง

171. อุไรวรรณ สิงห์สุ

172. สุจิตรา วิจิตรวงษ์

173. พนัดดา ศรีหาญ

174. นรีรัตน์ ฮวบอินทร์

175. จอย ดอนหอมหล้า

176. ธิดารัตน์ ฉายแสง

177. ธินะรัตน์ วงษา

178. อรุณี วังคีรี

179. บุญทวี จูงใจ

180. ปวีณา พันธุ์มี

181. อนนท์ วงเดือน

182. ซูไฮลา ดาโอ๊ะ

183. สุวรรณา ปาทาน

184. บุตรศราพร น้ำคำ

185. สุภาภรณ์ กสิกร

186. นามี จะปรือ

187. ทัศนีย์ กางโคกกรวด

188. ชลธิชา วงศ์แสนชุม

189. กนกวัลย์เบนขุนทด

190. จันทร์เพ็ญ สายทอง

191. รัชนี เชื้อชัย

192. อารียา แก้วมีกาย

193. กนกพร วงภักษดี

194. จุราลักษณ์ นกทอง

195. สุมาลี กุลพ่อ

196. จันทภา สิงห์อ้าย

197. ซารูณีสาแม

198. ยมลพร ถิ่นซื่อตรง

199. พรรพัตษา ตนคลัง

200. นิตยา ครุธเเก้ว

201. จรรยมณฑน์ จินดาศรี

202. แพงพันธ์ บุตร วงค์

203. วัลลภาภรณ์โคนกระโทก

204. จำเนียร ตองติดรัมย์

205. รังสิยา จำปา

206. มนรัตน์ ฉายมณี

207. สุวรรยา โยธามาตร

208. สุภาวดี จันทร์แจ่ม

209. ศิริณัฐ ห้อยไธสงค์

210. กัลยา จิตมุ่ง

211. อำพร แสงสิมมา

212. สุดประเสริฐกิจกลิ่น

213. พัชราพร ผุยเถื่อน

214. อดิศา บุญยะพร

215. ณัฐณิชา ศรีฉ่ำ

216. มณฑามาศ ทัพวัตร

217. ปริญดา ดวงจันทร์

218. ธนพล เอี่ยมหล้า

219. ธัญญารัตน์ พันเลียว

220. เกณิกา กระจ่าง

221. ศศิกานต์ สุวิธาร

222. เพ็ญนภา เพิ่มพูน

223. ณัฐการ์ ณิชากรพงศ์

224. เบญจมาศ นามวิชา

225. ปฐมพร คำภู

226. สายพิณ นารดเหนือ

227. สุภัทชา ฮือกระโทก

228. วาสนา โคฮุด

229. ภีชญา โคกกรวด

230. นัชชา บุญตะนัย

231. วรรณ์นิดากรึ่มกระโทก

232. พัชรพรรณ พันธ์โบ

233. ปริฉัตร ภู่เกษร

234. สุธาสินี ดงหลง

235. พรรณปพร ศรีบุรินทร์

236. จิรภา โอษคลัง

237. กนกวรรณ เกิดคุ้ม

238. สุรีรัตน์เปียสันเทียะ

239. ลัดดาวัลย์สังวาลไพร

240. วราภรณ์ มุงคุณ

241. พัณณิตา มณีโรจน์

242. ปวีณ์สุดา ยานศิริ

243. คุณัญญา พานทอง

244. จริญา นาทองห่อ

245. รัตนา จันทวงศ์

246. ธภสร นุ่นเพชร

247. ชญานิษฐ์ รักเสนาะ

248. มณฑิราวงษ์ยุตติธรรม

249. วรรณธนา สีนวล

250. รมณียา อุตตะโน

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. นันทยา อินพิทักษ์

2. นงลักษณ์ ส่างหลู่

3. รัตนา สุขแสวง

4. รัตจนา แซ่พั่ง

5. สุกัญญา สาเมาะ

6. อรอุมา บุญประกอบ

7. ไซนุง โตะรูดิง

8. มณีรัตน์ นาทองคำ

9. คารีเยาะห์ กาซอ

10. กฤษติยา เภาเนือง

11. ซูรียานุง ดอแว

12. เกษร ชูคะรัมย์

13. กาที เสียงกวี

14. ปิยะดา ทาคิละ

15. อารีนา แนลูแล

16. มธุรส เมธา

17. วิไลวรรณ ขันสมบัติ

18. เปรมฤทัย จิ๊วน๊อต

19. มยุรา ทองทรัพย์ใหญ่

20. ชบาพร เจ๊ะโส้

21. เสนอ นุ่มเกลี่ยง

22. พรชิตา คุ้มปั้น

23. ชัยนะ เย็ง

24. วาสนา หิตผล

25. ตีสนิท โต๊ะยาหยง

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. นริสรา จอยเอกา

2. อับดุลเลาะ ซง

3. เปมิกา แตงคำ

4. นงจิตร ดวงนิล

5. กลมรันต์ ศรีบุรุษ

6. ทัศนีย์ ศรีพงษ์

7. ปิยะพร หิมมา

8. พิมธิดา มาศวรรณา

9. วาสนา สุขสุนทร

10. สุธิดารัตน์ ปกคลุม

11. ปรานดาว เสนสุวรรณ

12. สุวลักษณ์ จันทร์ชัน

13. จันทร์ทิพย์ บ่อหนา

14. นรินทร์วังศ์วริสธารา

15. ชุติมา นฤนาท

16. จันทร์ยา สนสร้อย

17. นัฐพงษ์ คาวี

18. นพมาศ พรมวงษา

19. จันทรา แสนลี่

20. บุษกร ชิดรัมย์

21. ศิริลักษณ์จันทะลารักษ์

22. กิริยา ศิริ

23. มะลิวรรณ อุประ

24. พรพิรุณ อบอุ่น

25. กนกพร จะปอ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co