แม่ๆเช็กด่วน! รายชื่อแม่ตกงานได้รับนม วันที่ 22 ก.พ.64

ประกาศรายชื่อ แม่ๆที่ได้รับนม จากเพจอีจันและมูลนิธิปวีณา ประจำวันที่ 22 ก.พ.64
แม่ๆเช็กด่วน! รายชื่อแม่ตกงานได้รับนม วันที่ 22 ก.พ.64

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10 รายชื่อ

1. อาพันธ์ชนก ชาติลำ

2. สาบีละห์ เจะมูด

3. วัชรินทร์ โต๊ะมี

4. เกศร นามกระโทก

5. เรืองรัตน์ มหาคุณ

6. สมจิตร พลาผล

7. สายรุ้ง บุญธรรม

8. สกาวเดือน พิมพ์ปรุ

9. ฉันทิดา ฉัตรทอง

10. มยุรี ศรีตะปัญญา

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 250 รายชื่อ

1. กัญณัชชา โสดามา

2. นุรดิง สาลำ

3. รัตนภรณ์ พริกนุ่น

4. ฟิรฮานา มีเต๊ะ

5. สุรัตน์ เพชรกิ่ง

6. นาริน ศิริโยธา

7. ดวงพร เถากลอย

8. อับดุลเลาะ หลีดีใจ

9. ชนัญชิดาเดชอรัญ

10. วรรณนิษา ขนานใต้

11. ชนากานต์ จิตศรัทธาธรรม

12. จตุรพร แก้วนา

13. อุทุมพร หมัดเจริญ

14. ศิรินภา วงษ์ปาน

15. อุมาภรณ์ ศรีงาม

16. วรพร ศิริ

17. ชนัญชิดา ตามา

18. นัฐมล ทิพย์สุทธิ์

19. รุ่งอรุณ เหมือนศรี

20. สายใจ มีเพชร

21. ธรรมสรณ์ มาแสวง

22. นวลจันทร์ อุปิมนต์

23. ประวิทย์ พรมบุตร

24. ศิริลักษณ์ สุขใจ

25. เยีย แซ่จาง

26. อำนวย พันไร

27. มารีนา หะยอ

28. กฤษฎา พยัคฆศรี

29. สุดา แซะอุหมาก

30. รุ่งนภา ทองโคตร

31. รุ่งรัตน์ เอี่ยมสะอา

32. มลฤดี แย้มยวน

33. สมคิด อุ่นคํา

34. หฤทัย โตวิทย

35. ชลธิชา ขวัญอ่อน

36. วิสุตา วันนา

37. ทิวา จันทร์ปัญญา

38. อนงค์นาฎ เพ็ชรศรี

39. มารียะห์ มะลี

40. ดาร์เนีย บอเต๊าะ

41. เรืองรดา พิณกฤษ

42. รุสนี อายเดร์

43. กัญญารัตน์ เหล่าหมวด

44. มะไฟโรส มะเฮง

45. อาทิตยา กรัตพงษ์

46. วิมล เศียรกระโทก

47. ปวราย์ เฮงหลี

48. พิมพ์ชก ไฝทอง

49. วรรณธิดา คงศักดิ์

50. วรรณชลี เอี่ยมโฉม

51. ปาริชาต ไกรนรา

52. ธิดาทิพย์ แตงอ่อน

53. นิลวรรณ คำปัญโญ

54. ตติยา ดังเเก้ว

55. กัลยาณี ขอปล้องกลาง

56. น้ำทิพย์ ภูมิมาลา

57. สุพรรณี อีแอม

58. ศิราวรรณ ชุมประยูร

59. วิจิตตรา นาคเอี่ยม

60. ธัญนาพร จั๋นตา

61. อภิสรา สติยศ

62. จีรนันท์ แข็งแรง

63. วราภรณ์ จารัตน์

64. ดาวนินทร์ ผาสุราษฎร์

65. สุนิสา ทีกา

66. นูยูลา ยูแม

67. จิรา เเก้วหล้า

68. อาอีซะฮ์ ยาญอ

69. จันทร์วลัย ก้านบัว

70. ชญาภา กวินญากูล

71. ดวงพร ขาวฟอง

72. สุพพัตรา กาหาวงศ์

73. นฤมล กิระหัส

74. รุสวาตี ดอเลาะ

75. นิโซเฟีย ชูดวง

76. กาญจนา จิตรเย็น

77. ยามีละ มะแซ

78. สุนิตา พรมเมือง

79. วารุณี กะนุวงศ์

80. ธนพร ศรีสงเปลือย

81. บัววัน ไชยะแสง

82. อำพร สมานรักษ์

83. สุภาพร คำรพ

84. เกวลี แก้วรุย

85. บุริมนาถ ภูทอง

86. กัญญาณัฐ สุนเสียน

87. ณัฐติมา สีเหลือง

88. บุญตา กาน้ำ

89. ปิยธิดา ทำถาอุด

90. เอราวัณ จันทร์แก้ว

91. วราลักษณ์ สิงห์แก้ว

92. สุภาพร เพชรล้ำ

93. ปาวีณี คำคองแก้ว

94. วาสนา สุวรรณไพรัตน์

95. นันทวดี นารีเป็น

96. ขนิษฐา ศรีประสงค์

97. กาญจนา ทองขาว

98. ศรายุทธ์ สมบูรณ์กูล

99. รัตนา กันภัย

100. รัตนาภรณ์ นุมอญ

101. จุฑามาศ ฟูธรรม

102. นารีรัตน์ ปัญญาวัง

103. ภัทรานิษฐ์ สมยิ่ง

104. สำลี พรมมี

105. อังคณา ชมจิตร

106. ทวี จงเพียร

107. เดือนฉาย คุ้มพวง

108. จินดา คุ้มขัง

109. กาษฐา ฉลองธรรม

110. ศิริพร ใจทัน

111. ชนิกานต์ ปันสีทอง

112. อุ้มบุญ แก้วเก็บ

113. สุชัญญา จุลศิลป์

114. กัลยา แสงตา

115. นูรยันนะห์ บือราเฮง

116. กิ่งกมล สกุลลี

117. ทิพย์วรรณ เกิดประกอบ

118. กัญญารัตน์ จารุพรรณ

119. อิศราภรณ์ โคจำนงค์

120. สุพินดา จะทา

121. ณัฐนรี แตงอ่อน

122. สุมิตรา คันศิลป์

123. นันทยา ไสยาศรี

124. จันทร์ ลำนวย

125. คมสันต์ เข็มศร

126. อลิสา สิงฆาฬะ

127. ศิริรักษ์ เก่งดารากร

128. วัชราพร คำพุ่ม

129. จีรวรรณ สำเภานนท์

130. สุภาพร พึ่งครุฑ

131. เกวรินทร์ นันทร์แก้ว

132. กาญจนา นามพงษา

133. ปวีณา ปั่นพงษ์

134. วานิดา นิเฮง

135. กรรณิการ์ พลายศิริ

136. นันทนา โคตรคำภา

137. กิตติภูมิ อินปา

138. ดวงใจ ศิริกิจ

139. ดุจดาว อินต๊ะ

140. นฤภร อยู่รอง

141. สุวัยบะห์ คาเร็ม

142. ชลิดา ตู้หม่อง

143. อาทิตยา แก้วรุ่ง

144. สุวนันท์ลอยเลื่อน

145. ปทุม หวังมาก

146. อุมาพร นามโส

147. นิตยา กิจสคม

148. ซูนานี นิเยะ

149. สุนัดดา มัจฉากิจ

150. อรอุษา ปิยะสมบูรณ์

151. น้ำทิพย์ อุ่นสา

152. เสาวลักษณ์ ลีลาศ

153. วิชุดา ทุมมา

154. หทัยชนก โสภาพ

155. สุวรรณา คลองสติ

156. อลิชา ประดับญาติ

157. สุรัญญา แซ่ซิ้ม

158. สุพรรษา น้อยสุวรรณ

159. ลลิตา ศรีบุญเรือง

160. กำรัย อ่อนทรัพย์

161. อชิรญาณ์ เข็มทอง

162. สุดา รื่นเรณู

163. ชฎาพร มีธรรม

164. สุภาวิณี มีวงค์

165. ณัฐมน ศรีเวช

166. กัญญา ถ่ายสูงเนิน

167. พิกุล หารินไสล

168. รัชชนก แจ้งกระจ่าง

169. ชญานี วันหิง

170. ยุพาพร หวานขม

171. เพ็ญศิริ ศรีอินทร์

172. รอกิต ยานยา

173. นันทิชา บ้านตุ่น

174. ประนัดดา ยอดฉัตร

175. กี่ต้า แก่นใจ

176. วาลิณี ยอยงค์

177. ณิชกานต์ เพอสะและ

178. ปานทิพย์ สักลอ

179. ภารัตน์ วังคีรี

180. ขวัญใจ แก้วกัณหา

181. อังคณา โคตะคำ

182. น้ำนิ่ม เกตุแก้ว

183. หทัยรัตน์ พัดเถื่อน

184. ช้อน เบิดสูง

185. เดือนงาม สุวรรณชื่น

186. ลลิดา ทันค้า

187. จิตสุภา โอชา

188. ปรีดา ทอดทิ้ง

189. อนงค์วดี เสนารักษ์

190. เสาวนีย์ ประทุมมาตย์

191. กรรณิการ์ ปาหนัน

192. มยุรา โบราณผาย

193. เกศริน ภิรมย์นก

194. นิศาชล ต้อมสูงเนิน

195. ยุภาพร ดาลาด

196. อภิญญา ชมหอม

197. สายธาร ฉายไสว

198. ธัญญา เนียมเรือง

199. ยมาภัย ชัยมงคล

200. มาริษา นาห้วยทอง

201. วรรณิสา สีเนียม

202. ขนิษฐา สืบเหล่ารบ

203. วรรณวิภา เนียมตระกูล

204. วาสนา ชมชัย

205. วรวรรณ อินทะโชติ

206. ปวรรณธิดา ชำขวา

207. จิราภา หลีใบ

208. พิมลดา เอี่ยมสะอาด

209. วราภรณ์ คุ้มแก้ว

210. สุดารัตน์ โต๊ะโดย

211. สังวาล มาก๋ง

212. อัญชนา สุขบาง

213. วรารัตน์ คัดทะเล

214. นุรฮายาตี รือสะ

215. สาวิตรี ทองเดือน

216. สินพิภพ บุญช่วย

217. เกศณี เรืองไชยอนุกูล

218. ขวัญจิต อุ่นเรือน

219. สุกัญญา เทียมเศียร

220. สุกัญญา มะหะหมัด

221. พิมพิพากร วิชัย

222. สุจินดา กลับเจริญ

223. อัมพร แซ่เตียว

224. ปภาวดี คงสันเที๊ยะ

225. ทักษิณ ไชยปัญญา

226. ศิริพร พันธุชาติ

227. นิภาพร ธรรมมูล

228. ชนิดา คงอยู่

229. ปิ่นมณี แก้วอุดร

230. สายฝน หงษ์ยิ้ม

231. พิยดา เกตุเเก้ว

232. จรียา ม่านการีย์

233. น้ำอ้อย แก้ววิลัย

234. สุรินทร์ หาญโนนแดง

235. มายรยา นุ่นเกลี้ยง

236. ปิยนุช คำดี

237. สุทิยา สมศิลา

238. ลลิตพรรณ ชูเจริญ

239. คณิตา คำเพียร

240. เนตรชนก อ่วมบุญมี

241. นัฏฐิชา เจิมสุวรรณ

242. ปภัสรร แจ่มกระจ่าง

243. นุรฮายาตี หะเด็ง

244. ไอริน ทวี

245. ทัศนีย์ ณ คีรี

246. นัชสกุล สันทาลุนัย

247. สุนิสา นามวงษ์

248. จันทร์ตา การดื่ม

249. รัตนา ขัดหย่อม

250. เพ็ญพักตร์ ทองจุน

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ วันที่ 22 กุมภา

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. นาง เกี้ยวแก้ว

2. มารีน่า เหมรา

3. ปิ่น พรมช่วย

4. พีรพัฒน์ ผ่องแผ้ว

5. วรัญญา หลังอิ

6. ชนิดาภา ฉันทะนับ

7. ธัญชนก แก่นจันทร์

8. ชญานิน หลักเพชร

9. รมณ สมพรนิมิต

10. สกุลรัตน์ วงษ์ปุ่น

11. เสาวลักษณ์ เสคต

12. มณีรัตน์ คงมีทรัพย์

13. สารีเยาะ ยูโซ๊ะ

14. เดือนเพ็ญ รัตนนนท์

15. เจนจิรา ปัญจรี

16. อรชา เทศน้อย

17. กุลนัส นวสิมันนาม

18. กัญติมา แสงแก้ว

19. สรัญญา ศรีสุวรรณ

20. ธงไชย ไพรินทร์รัตน์

21. ธนิดา ลาโสภี

22. ปวีณ์สุดา หวานสง

23. วราภรณ์ พัดเปลี่ยนสี

24. สวาท อธิเกิด

25. นิภาวัลย์ ธรรมสาลี

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. ยูมา โชคดีปรีชา

2. ลัดดาวัลย์ เข็มทอง

3. ขนิษฐา หาญแก้ว

4. จุไร สุวรรณชาตรี

5. พงษ์ มาดินดำ

6. ปลื้มจิตร สุนทรรัตน์

7. ลัดดาวัลย์ โคตรสีบัน

8. ทิพย์วรรณ บัวทองคำ

9. กาญจนา ดวงใจ

10. พยุง เจริญท้าว

11. พรรณภัทร แดงกุล

12. พัชรี วงษ์อินทร์

13. ณีรนุช จันทะวัน

14. อรพรรณ ชมฉายา

15. เสาวนีย์ คุ้มปั้น

16. อารี เซี่ยงจง

17. อธิรัตน รักษ์ช่วย

18. ศิโรรักษ์ ปัญจกิจ

19. วงค์ แอกประโคน

20. อานิส หะแว

21. สุณิสา แวววรรณเจือ

22. สุรินทร์ คำวิชัย

23. สุภาพร รัตนพฤกษ์

24. ญาณิศา ชินบูรณ์

25. วรรณพร มโนใจ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co