แม่ๆ เช็กด่วน! ประกาศผลแม่ตกงานลูกอดนม 200 รายชื่อ ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64

กลับมาซับทุกข์! ประกาศผลแม่ตกงานลูกอดนม อดนม 200 รายชื่อ ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64 ได้รับนมฟรี รอรับได้เลย
แม่ๆ เช็กด่วน! ประกาศผลแม่ตกงานลูกอดนม 200 รายชื่อ ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64

ประกาศผลแม่ตกงานลูกอดนม ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
8 มี.ค.64 อีจัน – มูลนิธิปวีณาฯ เปิด 2 โครงการ ซับทุกข์โควิด เฟด 3
แม่ๆ เช็กด่วน! ประกาศผลแม่ตกงานลูกอดนม 200 รายชื่อ ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64

อีจัน ร่วมกับ มูลนิธิปวีณา ร่วมกันตั้งโครงการนี้ เพื่อซับทุกข์แม่ตกงาน และลูกน้อยได้รับผลกระทบไปด้วย

แม่ๆ ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อวานนี้ 10 มี.ค. 64 แม่นมอีจัน ได้สุ่มคัดเลือก 200 รายชื่อ จาก 3 ช่องทาง ดังนี้

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ จำนวน 25 คน

1. เพ็ญพรรณ จันทสานนท์

2. จริยา ฉิมนุ่ม

3. บุญชนิต ติ่งทอง

4. พิมพ์ใจ นวลราช

5. ศุภราภรณ์ เพชรชู

6. ระพีพร เพชรศรี

7. ฮาซัน บุหรง

8. เพ็ชรรัตน์ สุขม่วง

9. สุริยะ จันทะเดช

10. วุฒิไกร บุญสูง

11. ขนิษฐา จู่มา

12. ทิพากร ดอนปัญญากุล

13. กรรญภร มาใจ

14. จุฑาธิบดิ์ ไสวงาม

15. เพชรมะณี รองจำนงค์

16. เอื้อมพร พงษ์พันธ์

17. ศิวกร ต้นพนม

18. เปรมวดี กาบบัวไข

19. พรพรรณ มะปราง

20. สุดสาคร สุดตา

21. นูอีนิง สะมะแอ

22. น้ำทิพย์ ขอมกิ่ง

23. มิธิตา พันชั่ง

24. วิภาดา แก้ววังสัน

25. นวรัตน์ ไชยชาติ

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน จำนวน 25 คน

1. มารีนา กาโบะ

2. พิมญาดา น้อมระวี

3. เพชร า ภรณ์ อำพล

4. อรสา บุญมานนท์

5. เมวิกา ศิรินัย

6. กุลธิดา มงกุฏสุวรรณ

7. เสาวลักษณ์ มณีโชติ

8. สุนิตาา ผิวทอง

9. ซุไบดา เจะมูดอ

10. ศิริรัตน์ ตุ้มวงษา

11. ปรีชญา สาระวัน

12. ญานิกา สิงฆาฬะ

13. สุนิสา ปานดำ

14. ระพีพัฒน์ แด่หวา

15. รัชนี อินทร์โท่โล่

16. ศิริพร แก้วจำรัส

17. เอกราช พานเพชร

18. อัสมะ เหะหมัด

19. วัฒนพร คุณแก้ว

20. ศิริลักษณ์ แพน้อย

21. นูรฮูดา มะดีเยาะ

22. ประดิษฐ วงค์สวัสดิ์

23. วันทนา อ้นโต

24. อริยา ทองวิถี

25. ถุงเงิน ขำประถม

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน จากโพสต์เปิดลงทะเบียน จำนวน 150 คน

1. กันตพร ปลุกใจ

2. เสาวลักษณ์ จาดปลื้ม

3. เบญจมาศ เพชรสีม่วง

4. นภัสสรณ์ หลีจา

5. อุไรวรรณ บุญเลิศ

6. นิซะห์ ลีวาเลาะ

7. วิชญาพร เกษศรี

8. อรชร ถวิลมาตย์

9. ฤดี กรมนารถ

10. รัชนีกร ขวัญชุม

11. นิรชา ขวัญทอง

12. นิษาชล เล่าทรัพย์

13. ไพฑูรย์ วงษ์คำจันทร์

14. ทิตย์ตญา จันทกาญจน์

15. ชุติมา จันลา

16. วินิดา ตมกลาง

17. สุปรียา ทองหล่อ

18. รุ่งรัชนี ชาญชิต

19. แสงดาว สัมฤทธิ์

20. นูรีซา ยูโซ๊ะ

21. อริษา จันเครือ

22. นพเก้า จัดแจง

23. กัญญารัตน์ สาโรจน์

24. ชลธิชา ผงทอง

25. ภัทวรรณ นุ่มภักดี

26. ยุภากานต์ สมาธิ

27. สีตี อาแวสู

28. ปรียาดา หนิโสย

29. วารีย์ ธิบดี

30. วราภรณ์ คำมัส

31. ภัทรวดี เทพแก้ว

32. สุริศา เงินสัจจา

33. นูรีดา สะมะแอ

34. อัมพร สิมพราช

35. พรพิมล กิจช่วย

36. ปรียานุช ทาระ

37. ซารีนี อาบูวะ

38. ชนัญธิดา มาดาม

39. พรทิพย์ ใจสนิท

40. น้ำทิพย์ กุดตุ้ม

41. พรธิดา ภู่ปรางค์

42. รัชนีกรณ์ รัตนเลิศ

43. อสริยา เด็ดดวง

44. สุทธิดา บูสภาพ

45. น้ำฝน บุตดา

46. รีสตูวาตี วาจิ

47. ขนิษฐา จันทรา

48. ปริศนา ขัติสะ

49. นิรุสมีนี ฮามะ

50. อามีเนาะ สาเเม

51. การีมะห์ มูซอ

52. ชุ ดา ภรณ์ ทิพย์ โชติ

53. แคทรียา ตาแก้ว

54. รัชดาภรณ์ ช่วยชาติ

55. วนิดา รายาสาตร์

56. สาบีเร๊าะ สนิ

57. จอยทิพย์ คงเกิด

58. วีระพงษ์ แก้วชูทอง

59. ยาวาเฮร์ มะมิง

60. จีระนันท์ แก่นพ่วง

61. พนิตสุภา เสงี่ยมเล็ก

62. คำปุ่น เกิดดี

63. กนกกาญจน์ อุตรี

64. ดาริกา ละมูล

65. ไพบูลย์ อาภรณ์โชติ

66. วิราวรรณ จันทร์รัตน์

67. พัชราภา เพชรสุข

68. มลฤดี กาญจมุณีย์

69. กัญญารัตน์ ชูดวง

70. อารีรัตน์ ฤทธิยา

71. ศศิประภา คงสงฆ์

72. ปาริชาติ สามสี

73. สุวรรณา แววพ โยม

74. สุวรรณี สำนักนิตย์

75. อิน ต หลา แสน อินทร์

76. นันธิวา ชูกลิ่น

77. รัชดา ฟองฤทธิ์

78. สุนิสา สายสหัส

79. ณัฐฐาพร สัตยพงศ์

80. นิมูนีบะห์ สามะ

81. ธนาวดี แพรสี

82. กมลทิพย์ กลิ่นทอง

83. สงกรานต์ ลุน พิลา

84. ปาณิศา ด้วง

85. นริศรา อาจหาญ

86. อรทัย ศรีเลิศ

87. ศิริลักษณ์ ชัยพันธ์

88. เปรมวดี อินทชิต

89. ซากียะห์ เจะมะ

90. แวอาดีลา จินาแว

91. ธิดาพร มิตรนิรันดร

92. สุภาภรณ์ ทองแจ่ม

93. ศศิวิมล สุดจิตจูล

94. ขวัญฤทัย ศรีจันทร์ดา

95. ปียฉัตร อุ่นสันเทียะ

96. สูฟฟียาห์ เจะดอเลาะ

97. อัปสรสวรรค์ นาวาทอง

98. นุรมี ซิบากา

99. ศิริญา คำพล

100. กัญญารัตน์ ชื่นใจ

101. รัชนีกร อินนาค

102. จุรีย์พร พูลชนะ

103. วิลาสินี ปู่จ่อ

104. โสรยา อินชัย

105. สุมาลี เหมหมัน

106. ลลิตา เนียมสุระ

107. จันทรกานต์ กงศูนย์

108. วรภรณ์ ยังอุ่น

109. พรสุดา เอี่ยมละออ

110. น้ำฝน วิมล

111. อามานี มะแส

112. สุพจน์ ศรีสุพันธ์

113. สุฉันทนา เฟื่องไพศาลศิลป์

114. วาสนา เกิดสังข์

115. ทิพย์สุดา ประทัศน์

116. นุรมา ดีตรีเพชร

117. วัลลภา เกตุนรินทร์

118. อัยชะห์ ดาหะแม

119. ศิริรัตน์ วงค์กล่อม

120. ปาวานี มะนอ

121. นูรมา ลาโฮยา

122. พิศมัย สาวะรักษ์

123. อุทัยรัตน์ สุขผล

124. สุนิษา ทองโชติ

125. กมลวรรณ สีเชียงพิมพ์

126. รุสรนี นิเฮง

127. มารียะห์ มะเซ็ง

128. กิ่ง แก้ว บุญ กัลยา

129. นัยนา เงินบำรุง

130. ขวัญภิรมย์ จันทร์ไชยแก้ว

131. มะนาเซ อามะ

132. ธนพร ซุ่นยะโม

133. วราภรณ์ ชื่นโพธิ์

134. วรรณิศา โต๊ะดำ

135. รัชนีวรรณ กรรเชียง

136. เอมลิกา วงค์เหมาะ

137. ทิพย์วรรณ งาคชสาร

138. สารีนา โต๊ะโช้ะ

139. นูรฮายาตี เจ๊ะหะ

140. อดุลย์ แถวถิ่น

141. ชลลดา ตาโควงค์

142. รอสนี เหมปันดัน

143. ฮัลวา อุ่นทน

144. นคราวัน จิตนธรรม

145. สุวนันท์ บุญญนันท์

146. ณัฐฐิณี แซ่จิว

147. อำคา ทับสุข

148. นาวาตี เต๊ะหมัด

149. สุกัลยา ครหาญ

150. ธันยาภรณ์ คงทอง

ใครที่ยังไม่ได้สามารถลงทะเบียนได้ใหม่ วันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะ หน้าเพจอีจัน เวลา 1 ทุ่มตรง

เป็นกำลังใจให้แม่ๆ ทุกคนค่ะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co