แม่ๆ เช็กด่วน! เฟส 3 โครงการแม่ตกงานลูกอดนม ประกาศ 200 รายชื่อ ประจำวันที่ 8 มี.ค. 64

กลับมาซับทุกข์! เฟส 3 โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 200 รายชื่อ แม่ตกงานลูกอดนม ประจำวันที่ 8 มี.ค. 64 ได้รับนมฟรี รอรับได้เลย
แม่ๆ เช็กด่วน! เฟส 3 โครงการแม่ตกงานลูกอดนม ประกาศ 200 รายชื่อ ประจำวันที่ 8 มี.ค. 64

กลับมาแล้ว เฟส 3 โครงการแม่นมอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
8 มี.ค.64 อีจัน – มูลนิธิปวีณาฯ เปิด 2 โครงการ ซับทุกข์โควิด เฟด 3
แม่ๆ เช็กด่วน! เฟส 3 โครงการแม่ตกงานลูกอดนม ประกาศ 200 รายชื่อ ประจำวันที่ 8 มี.ค. 64

แม่ๆ คะ ตั้งแต่วันนี้ - 11 มี.ค. 64 เตรียมตัวให้ดีค่ะ อีจัน ร่วมกับ มูลนิธิปวีณาฯ เปิดลงทะเบียน แม่ตกงานที่ได้รับผลกระทบโควิด ลูกตัวน้อยๆ อดนมไปด้วย

สำหรับแม่ๆ ที่ได้ลงทะเบียน เมื่อวานนี้ 8 มี.ค. 64 แม่นมอีจัน ได้สุ่มคัดเลือก 200 รายชื่อ จาก 3 ช่องทาง ดังนี้

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน จากเพจอีจันจำนวน 150 คน

1. แอลิศ เปาะนิ

2. จินตาพร นามภักดิ์

3. ชลธิชา ทองระย้า

4. จิรนันท์ คำมูล

5. ปภัสรา จันทร์พิมล

6. ทัศนีย์ ไม้จันทร์

7. ฟาริดา โต๊ะจิ

8. ดวงดาว ขาลบ

9. ณิชานัน สุขนอก

10. อัญชลี คงบริสุทธิ์

11. นีนี่ ยูโซะ

12. ธารารัตน์ คลองแห้ง

13. สุกัญญา ชัยรัตน์

14. สุริยา แก้วใส

15. ณัฎฐณิชา ผามสิมมา

16. ขวัญศิริ ชัยฤทธิ์

17. ยุ วลี เฉลิม ทรง

18. สรารัตน์ ดวงทิพย์

19. นิตยา คำเรียบ

20. กนกวรรณ วงษ์พัฒน์

21. แววดาว เจนทุมา

22. วิไลลักษณ์ ตาปนานนท์

23. ประภาพรรณ วัฒนพันธ์

24. จิตรศรินทร์ จันทร์วงศ์

25. กันติมา บัวดำ

26. นพวรรณ สาจะลี

27. พิมพร สายนุ้ย

28. อภิญญา ไชยอมรกุล

29. ซาวียะ สาและ

30. สุณีซา ดอเลาะ

31. วรัชยา กสิคุณ

32. อมรรัตน์ ลาจันทึก

33. ราตรี ศรีธรรม

34. ศุภลักษณ์ โลนุช

35. นุสไรดาอีแต

36. นูรมา บือแน

37. ธัญญารัตน์ มาเพ็ง

38. ซีหล๊ะ หวังแเดง

39. สุชาดา สำเร็จงาน

40. โชติกา บุญเลิศ

41. ปนิดา กุดวงค์แก้ว

42. สาวิตรี ขำสูงเนิน

43. เกวลิน เชยรส

44. กัญญารัตน์ รัก สิงห์

45. สารีนี สาแล

46. เพ็ญนภา โพธิ์อินทร์

47. ปิยรัตน์ นิลชัย

48. พิชชาอร ทองมาก

49. สังวาลย์ ศรีใจปลูก

50. อมรรัตน์ แก้วมณี

51. สาลินี มงคลกิจ

52. บุษดา มากอง

53. นิภาพร หมันบุตร

54. ขนิฐา นวลศรี

55. ศรุดา ถิรวิทยานนท์

56. กัญญารัตน์ ศรีนาค

57. รจนา ขัน ทิพย์

58. สิริน รัตน์ ไชย บุตร

59. นุชกาญจน์ เอี่ยม สะอาด

60. วรรธิภา พึ่งโพธิ์ทอง

61. จำนรรจา แสนบุดดา

62. สุรีรัตน์ กลึงกลางดอน

63. สุดารัตน์ ไชยวงษ์

64. วิ รุณ นาคพัน

65. ปาริชาต บุญแน่น

66. ประกาย กองงูเหลือม

67. สุพัตรา ผาธินันท์

68. สาวพิมพ์ศิริ ศิริกระจาย

69. วรรณวิสา หูทิพย์

70. วรรณรท เครือวัลย์

71. วิษา พุ่มสอาด

72. นิตา มะลา

73. อนุสรณ์ พินิจมนตรี

74. ทิพย์ธาดา เนตรวงษ์

75. อำพร วันอินทร์

76. เพชรชรา ลาภเปี่ยม

77. อุษา กรีเนตร์

78. กาญจนา กำเนิด

79. ลัดดาวรรณ อุ๋ยหมุน

80. สุภาพร ทรงศิริ

81. มุกดา เหล่าพล

82. ณัฐธิดา วุ่นสั่งทำ

83. กรรณิการ์ พยายาม

84. รัตติการณ์ แก้งทอง

85. เกศสุดา มัชฉากิจ

86. เยาวภา เอี่ยมสอาด

87. กูดารียะห์ แซแร

88. ศิริลักษณ์ ภายสร้อย

89. ศรัณยา จันทา

90. โสรญา ใบเต้

91. สุวภัทร บุญเพ็ง

92. ซูรีตา บือแน

93. นิตยา ศรีพิทักษ์

94. โซเฟีย หะแว

95. ภาวิณี รุ่งกรุด

96. ธัญชนก พันชัยสงค์

97. สวีลา แวดอเลาะ

98. นัซมีย์ แวหะมะ

99. กัลยา อำพันธ์

100. ประภัสสร สงไพรสน

101. อมลพรรณ จะกอ

102. อารูยา อูมา

103. ศศิวิมล สุโพเพียง

104. รูสมูณี เบ็งดาราแม

105. กันทิมา สาดเอียม

106. พัชชา น้อยแสง

107. พิชญาภา เพชรโก

108. อารีนา บินเปาะซา

109. นุชจรินทร์ กำจร

110. สุภนิดา หนานสาร

111. สมชาย สุขขี้เหล็ก

112. วิภาดา บุญชู

113. นายิกา ปอซาง

114. รูก๊อยย๊ะ มะโร๊ะ

115. อาซีซน เจ๊ะน๊ะ

116. กันตนา ชิดเอื้อ

117. จุฑามาส ลือเนตร

118. สมฤทัย กาญจนณรงค์

119. หทัยชนก พรชัย

120. จิรภาพร เตียงทอง

121. สมติศักดิ์ ประโมงกิจ

122. พรนภา สีทอง

123. สรัญญา แซ่ลิ้ม

124. เมษา ประวงษ์

125. มณฑิรา ผารินทร์

126. นูรฮูดา ยามา

127. จิราพร ทองกลับ

128. นิจ สิรี ฮวดหงษ์

129. ณิชกมล ก้งทอง

130. กัลยาณี แสงดี

131. เดือนฉาย บุตรวิชา

132. พิชญดา ใจดี

133. พัชรินทร์ บัวพันธ์

134. นุชนาถ เรืองจันทร์

135. นภาพร แซ่ลี้

136. ชลอ ขุมทอง

137. กัญธิมา ด่านกระโทก

138. บุษณี ซิ้มสกุล

139. วาฮีดา บือแน

140. มณฑิรา เจริญใจ

141. รัตนา อินทศร

142. หอม ลุงใสมา

143. อรณัญช์ สงศิริ

144. นวรัตน์ ไช ยชาติ

145. ธนิตดา ผ่องสุวรรณ์

146. ปนัดดา นาคำรอด

147. อาซียัน มะสาลาแล

148. ฮาณีฟาร์ มะเซ็ง

149. ประยุทธ คนตรง

150. จารุพร เนาวรัตน์

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง จากรายการโควิททูเดย์ จำนวน 25 รายชื่อ

1. มะลิ อยู่เส็ง

2. อารีนา กาเจ

3. ปัตมา มุสิริ

4. สุกัญญา สมสว่าง

5. ภาวิณี วิชาคูณ

6. นิภาพรรณ ศิริทวี

7. จุฑามาศ ภู่ทอง

8. กันธิชา เทียงเดช

9. ทิพาภรณ์ ทับสุข

10. รัชนีพร สายเนตร

11. อรัญญา บรูณะ

12. รุ่งทิพย์ มูลทองสุข

13. จิรัชยา พิทักษ์วงศ์

14. จิตราวดี แคนน้ำ

15. ศิรินทร์ทิพย์ บุตรก่าน

16. ยามีล๊ะ ลีกา

17. ฤทัยรัตน์ ภูขีต

18. ธัญวรัตน์ ตรีวิน

19. อรดา สังข์ครบ

20. ธณัฐชา พาลีนุช

21. ศิริลักษ์ สุขทวี

22. วราภรณ์ กลิ่นหอม

23. กูรูหานี กูจิ

24. ฟาเรีย เจะมะ

25. จันทร์หอม สีคราม

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง จากรายการ Morning talk...กับอีจัน จำนวน 25 รายชื่อ

1. บุญลอน ฉิมพลี

2. นรมน บัญเพ็ง

3. เมธาวี พลเยี่ยม

4. อารีรัตน์ ยิ้มศิริ

5. สุกัญญา เนาวะกะ

6. อรอุมา สุขศิริ

7. อรอนงค์ อุทิศอุทัยวรรณ

8. ลัดดา รายาสาตร์

9. สุปรียา บัวใหญ่

10. ขวัญนภา วาหะรักษ์

11. ศศิธร ตระกูลไทยกำเนิด

12. แพรวผกา จ่าบาล

13. ปัณฑืตา พวงเพ็ชร

14. กรรณิการ์ แพงสา

15. สุนีย์ ทักษิณ

16. จุรี ศรีลาวงศ์

17. จามรี เดิมสมบูรณ์

18. บุญรอด บุญรัง

19. ชนิฎา ศรีสมจิตร์

20. แพรพลอย บุญศรี

21. สุพรรษา กันสุข

22. นันฐิดา วะชุม

23. กฤติยาภรณ์. ศรีวะกุล

24. วาสนา สานิง

25. ฮายาตี ดาโอ๊ะ

สำหรับแม่ๆ ที่ไม่ถูกคัดเลือก สามารถลงทะเบียนได้ใหม่ค่ะ

สู้ๆนะ แม่ๆ ทุกคน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co