ประกาศรายชื่อ 413 รายชื่อ ได้รับนมจากอีจัน ประจำวันที่ 17 ก.พ. 64

มาตามนัด แม่ๆเช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 413 รายชื่อ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับนมจากสังคมอีจันละมูลนิธิปวีณา
ประกาศรายชื่อ 413 รายชื่อ ได้รับนมจากอีจัน ประจำวันที่ 17 ก.พ. 64

แม่ๆเช็กได้เลยค่ะ ทีมแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่ 413 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการแม่นมอีจัน ในช่วงสถานการณ์โควิดพ่นพิษ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับความลำบาก

รายชื่อรอบนี้เราคัดเลือก จากแม่ๆ ที่ลงทะเบียนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณา รวมทั้งจากการคัดเลือกข้อความ ที่ประทับใจจากทีมเเม่นมอีจัน มีใครบ้างไปดูกันค่ะ

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. ยุพาภร สร้อยขุนทด

2. รินจง อินทร์เสาร์

3. วนาลี จงเจริญ

4. พิศมัย บัวทอง

5. จันนทร์เพ็ญ เสนาะคำ

6. กฤตยาภัทร เกษมกำลัง

7. ปิยะลัษณ์ วรธรรมชัยกุล

8. สุดา ลาวกาว

9. ชนิกานต์ ภูมิคอนสาร

10. อนัญญา ใจเครือคำ

11. ซูพียะห์ เจ๊ะยิ

12. บุศกร คงศรี

13. มูรนี ดิกา

14. สุวันดี ชาลีรัตน์

15. ซาฟีนะห์ สาและ

16. ศศิธร ปิ่นคำ

17. บัวผัว ชูโชติ

18. เจนจิรา ขาวละออ

19. จีรภา อุ่นเปี้ย

20. Kanchana Chuaisiri

21. วิไลวรรณ โปยกระโทก

22. เคี่ยม สอนสำโรง

23. แวอาซีซะห์ ดามีเยาะ

24. สุรัฐยา อุดม

25. จันทร์จิรา สุกใส

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. ธนาภา กับคำ

2. วาสนา เรืองอ่อน

3. ธัญญรัตน์ แจ้งสว่าง

4. นัฐวัฒน์ ทรัพย์มูล

5. พรชนัน เตชะพนาลัย

6. ณัฐณรินทร์ วิศวจินดา

7. หทัยกาญจน์ รูปแก้ว

8. อักษรสวรรค์ ถุงคำ

9. โอ๊ต วรรณมาลา

10. สุขจิตร์ หวานชะเอม

11. พรจันทร์ แสงไทย

12. อทิตยา หล่มชาลี

13. พนิดา ร่มจันทร์

14. อิทธิพร อันดารา

15. จุรีรัตน์ สุวรรณโณ

16. สายใจ ไชยบุญ

17. นริศรา วันทะมาตย์

18. ปรียาพร บัวทอง

19. ศิริวัฒนา โชคเจริญนิรันดร์

20. นัทธทมน เกตุฉาย

21. ประพฦทธิ์ ปิ่นเอก

22. ชุรีพร เรือนวรรณ์

23. ชิน คุ้มครอง

24. รัตน์ดาวรรณ สายอุราช

25. จินดาพร นางเมาะ

สรุปรายชื่อพิเศษคนได้รับนมผงจากเพจอีจัน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 100 รายชื่อ

1. บุศรากร ทุมจันทึก

2. กมลนิตย์ อุทกภาต

3. มาลี ทองสุข

4. สุดารัตน์ บุญพยอม

5. สุพรรณี ประสานสุข

6. เกวลิน ธรปราณี

7. วาสนา เพชรปัญญา

8. อาทิตติยา อินทอง

9. สุวรรณา นะทำมะนุ

10. เยาวรักษ์ โป๊ะพนม

11. บุศรา แน่นอุดร

12. ออรณี แม๊ะสันเที๊ยะ

13. วงเดือน รัตนธิวัต

14. สุพัฒตรา สีดอกไม้

15. ชุติมา พึ่งกมล

16. ศศิธร กล่ำทวี

17. ศิริพร ธนเสนีวัฒน์

18. ผ่องนภา จันทร์โสดา

19. อุษา ยอหัน

20. ณัฐิยา พิมขุมเหล็ก

21. สุดารัตน์ มังกรณ์

22. สิรินทร จันทะวงศ์

23. เเวอัสรีซา ต่วนกาเดร์

24. ศรินทิพย์ เชื้อจันสา

25. ชญาภา ยาริตะ

26. สุนิสา พวงสำเภา

27. รีนี สามุยามา

28. อมรรัตน์ ฦาชา

29. วรรณภา อีเมกา

30. อัจฉรา สระทองแก้ว

31. จิราพร พันเดช

32. ชุลีตน์ โพธิวัด

33. ปภาวดี สิงห์ทองราช

34. มณีรัตน์ บุญช่วย

35. บุญรัตน์ เชื้อคำฮด

36. จันทร์เพ็ญ บุญศรี

37. เจนจิรา บัวมาก

38. กรรณิการ์ บำรุงเขต

39. กัญญารัตน์ จุลนันท์

40. กมลชนก วงษ์ดี

41. อรพิมพ์ แข็งขัน

42. พารีนี มะเต๊ะ

43. รุจี หามนตรี

44. แก้วตา ครูทำสวน

45. เกศรา ชูรักษ์

46. อัมพร ปานรักษ์

47. สุภาพร รัตนภักดี

48. จำลองรักณ์ นาราษฎร์

49. ชาลีวรรณ โพธิบุรี

50. กันจนาษ์ มั่นวงค์

51. ธีรนันท์ กลิ่นมาลา

52. อนุธิดา พิมพ์กา

53. นลพรรณ น้อยถา

54. รูซีลา ดอเลาะ

55. พรศิริ สุขเสน

56. สยุมพร เกตุพินิจ

57. ศิริพร มอญเจริญ

58. นาตาชา พลหมั่น

59. สุมาณี แปววัง

60. ศิรินธร รามโกมุท

61. นูรอาซีกีน มายา

62. สุนิศา โสภาวัน

63. เพ็ญสุดา เหมบุรุษ

64. นฤมล ให้สุข

65. สุพัตรา เทียบที

66. อารยา ขวาปัญญา

67. สุพรรษา จันทรพินนิจ

68. เดือนฉายจันทวงศ์

69. วารี หงส์วรรณะ

70. วิยะดา ขอดทอง

71. พัชรดา วังคีรี

72. กานต์ธิดา ขวัญแจ่ม

73. นงนุช เข็มกลัด

74. รูสมี หะโต๊ะเบ้

75. อัยนี มะเกะ

76. สุรีรัตน์ ร่วมรักษ์

77. สุกัลยา สุวรรณวาส

78. ศุภรดา จามะรีย์

79. ดวงฤทัย คล้ายพงษ์

80. ปริดา คำนนท์

81. มะลิกา ภูเชิดสาย

82. จันทพร ทองจันทร์

83. นฤนาท สั่นสะท้าน

84. สุญานี มุติรัตน์

85. มินตรา อรัญภูมิ

86. จิราภรณ์ อิ่มทอง

87. ประดับ สีแดงสุก

88. นันทิกานต์ วิโรจน์รัตน์

89. มาติกา แก้วชัย

90. สมพร เจริญสลุง

91. ศุภนิตา แก้วอุดร

92. ชนิดา สารัตน์

93. วรรณภา ล้อประโคน

94. นิลาวัลย์ เลิศและ

95. ปิยะวรรณ ยิ้มสุข

96. ปาดีละ ดูนและ

97. ชลนิภา สบหลม

98. นิโซเฟีย ชูดวง

99. สุรีรัตน์ หลีอาดั้ม

100.ซีตีนุรฮารีญา กาเซ็ง

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13 รายชื่อ

1. ณัฐธิดา ประเสริฐวงษ์

2. เกษม มณีมงคล

3. ปวีณา รุ่งสุวรรณ

4. วรินทร ชัยชนะ

5. สุรีพร อยู่ดี

6. น้ำทิพย์ ทอนสูงเนิน

7. อัญชิสา อุดมทรัพย์

8. ทิพานัน แสงสูงเนิน

9. อัสวานา เราะสู

10. จุฑามณี แก้วรักษ์

11. พัชรี อินทสุวรรณ

12. นางสมคิด พุฒหมื่น

13. ยุวนิดา รัตนากร

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 250 รายชื่อ

1. ศรัญญา โสนมัตร์

2. ธนัชชา เขียวทองดี

3. ประคอง บุตรวิชา

4. อรนุช ธุระธรรม

5. ดวงดาว รสชาติ

6. ณัฐทภา ไกรสุวรรณ

7. นฐิญา สิงห์ทอง

8. ศาสตรา เนียมทัด

9. วินิตา พร้อมเพียง

10. เครือวัลย์ ศิลปะสาท

11. วิไลวรรณ ชัยภักดี

12. ปทุมวรรณ ชายสีอ่อน

13. อัชราภรณ์ ขวัญยืน

14. ภรณ์ทิพย์ โคตรแก้ว

15. ชญานิษฐ์ เทพจันทร์

16. กรรณิกา พยับวาริน

17. พัชรินทร์ ทรายคำ

18. รจนา บุญชุม

19. แสงสุดา หลอมนาค

20. ภารดี เด็นหมาด

21. นากอ ยาคา

22. อริสา ชนกคุณ

23. มาริสา เพียรทำ

24. จันทิมา ตนสาลี

25. ปิ่นสุดา สี่หมื่น

26. วิลาวัลย์ ศรีโคตร

27. นูรีดา เดมิง

28. วิภา คงอาษา

29. สุพัดชา โพธิ์วัน

30. วรรณวิสา กุมพันธ์

31. ชัยศิริ แสงคง

32. ปิยธิดา กุลศรีธรา

33. รุ่งฤดี เหลาแตว

34. รอุมา รัญเวศ

35. รรณรัตน์ จันคีรี

36. สุภาพร เชื้ออาษา

37. สุนิษา แย้มแก้ว

38. จีรภรณ์ คชสิงห์

39. สุภาวดี มงคลภักดิ์

40. อัญชลี นำสุข

41. มาติกา เมฆมล

42. ประภาพร รมย์สูงเนิน

43. สุพรรณี ตากิ่มนอก

44. วิไลวรรณ อร่ามชัย

45. สุไรดา หลงกาสา

46. ขวัญใจ ฉิมภาลัย

47. ศิริพร แก้วแก่นฟ้า

48. ฐิตาพร โนนวิเศษ

49. วาสนา เปรมศิริ

50. นิศารัตน์ ศาลางาม

51. ภัทธิราภรณ์ ประดิษฐ์

52. ยุพิน สายวงษ์คำ

53. สาลินี วราพร

54. สุกฤตา แก้วกงพาน

55. ปิยะรัตน์ ทองแคล้ว

56. อุไรรัตน์ ไหสุวรรณ

57. มะลิวัลย์ มหาสุข

58. นฤชา ขวัญเนตร

59. ปิยวรรณ อิศโร

60. เอมอร สุวรรณรัตน์

61. มารีแย สะมะแอ

62. อาเซอ มาเยอะ

63. โสชลินทร์ รัตนบุรี

64. ใหม่ สิงห์เชื้อ

65. ปาริชาติ บวงสรวง

66. ศิริพร สีมาชัย

67. วาสนา เปรมศิริ

68. กรรณิการ์ วงราช

69. สุนารี ยามจัตุรัส

70. กมลชนก เอกปัจฉิมศิริ

71. ชุติมา ศรีชัยนาท

72. สุกัญญา หมัดศรี

73. จำเรียง. ลีวัตร

74. พรทิพย์ รักษาเขต

75. ลดา ดวงเกตุ

76. คณพัชญ์ บุญกล้า

77. สกาวเดือน วรรณแสง

78. ยัสมี ลอนิ

79. พรรวิกา สายอุดม

80. นัทมล พ่วงสาน

81. จิรารัตน์ บัวขาว

82. อาซีย๊ะ สาแม

83. ณัฐธิดา มณีบู่

84. อาภากร คล้ายคลึง

85. พรทิพย์ ปานด้วง

86. จิราพร สายโรจน์

87. กัลย์ญากานต์ บัวชูก้าน

88. พิไลลักษณ์ หนูแก้ว

89. กุลสตรี วีสูงเนิน

90. นิรฌา สมบูรณ์ดี

91. อินทิรา สมพงษ์

92. เยาวลักษณ์ มาขาว

93. ณัฐฑริยา กังแขก

94. สวรินทร์ กล้าหาญ

95. ชลธิชา ใช้กระโทก

96. สมฤทัย ทรัพย์พูล

97. กมลชนก เอกปัจฉิมศิริ

98. จักรภพ มหาพรม

99. ธารารัตน์ สมนึก

100. ปภาวดี พรมสวัสดิ์

101. ศิริรัตน์ ไชโย

102. พรพิมล ปานใจ

103. สุดารัตน์ มุสาเหม

104. ปภารดี ดำเพ็ง

105. ศุภธิดา ฟักเย็น

106. วิรดา จะอึ

107. สุนารี โสตลาด

108. สุภาดี ศรีเมือง

109. ต่วนรอยมีย์ ต่วนสุหลง

110. ขนิษฐา วิทา

111. ปวีณนุช แก้วมาก

112. อริศสรา ธรรมสัตย์

113. ปรียาพร บัวทอง

114. สุไวบะห์ ดอเลาะ

115. อนุสรา จันโม

116. นิตยา ขดสันเทียะ

117. จุฑารัตน์ ชูศรี

118. ผ่องพรรณ์ โทศรี

119. เมขลา อรรคฮาด

120. ไซนะห์ ดือเระ

121. สูไรยา เฮงอูแม

122. ปวีณา สายแก้ว

123. รสสุคนธ์ พรมเลิศ

124. จักรภพ มหาพรม

125. รุ่งนภา วิริยะภาพ

126. วรรณา แขกจำลอง

127. นูรียะห์ โกะโซะ

128. สุจินดา คุ้มตรีทอง

129. นุชนาท โสภาพ

130. นพมาศ วิจิตรสมบัติ

131. จินตนา ทองแช่ม

132. ศศิวิมล ชิตชลธาร

133. อาทิตติยา ตนคลัง

134. รจนาถ บุญเฉลียว

135. วรรณวิลัย สำเนียง

136. สุนิสา เสาชะอม

137. สุพัตรา กระต่ายจันทร์

138. ลัดดาวัลย์ ฝังใจ

139. พัชรพร แสงศรี

140. จีระพร น้อยขัน

141. บุษยา บับพา

142. กลัยกร ละท้ายเเข

143. กมลทิพย์ กำยานบุรี

144. ซูวานี กะลูแป

145. พรพรรณ มาลัยพวง

146. อารยา วงศ์ประเทศ

147. อริสา ทิพวัจนา

148. เจี๊ยบ ยอรึ

149. พรพรรณ ลายพัฒน์

150. ดวงมณี อิรุมรัมย์

151. ดุสิตา นามโคตร

152. กันยา หงษ์ปัสสา

153. ฤทัยรัตน์ บุญธรรม

154. ศรัญญาพร บุญอุ่นทรัพย์

155. ณหทัย จั่นขุนทด

156. ภาวิณี ดงเย็น

157. สุนิสา ถนอม

158. ปรัตถกร ณ นคร

159. ศุทิดา ปิ่นศิริ

160. นิกร จีนอินทร์

161. นินอรา ดอเลาะ

162. กิติญา พอใจ

163. สุจิตรา สิงห์แก้วฟ้า

164. ละมัย ชัยเสน

165. ผกามาศ หลอมทอง

166. สุธิดา มาลียัน

167. พิรดา จันทร์เมือง

168. อะเลมะ โลผะ

169. อิทธิพร อันดารา

170. อรอุมา มูลทา

171. สุวนันท์ นามเหลา

172. อมรรัตน์ ฤทธิ์จรูญ

173. น้ำฝน ธิยาเวศ

174. ปราณี บุญทศ

175. สุดารัตน์ นนกระโทก

176. สำรวย พูลประเสริฐ

177. วรรณภา มูลดับ

178. มลฤดี ไชยเทศ

179. เเก้วใจ ทองคง

180. สิริวิภา เหยียบประโคน

181. จิตรา พวงสวัสดิ์

182. รอซีด๊ะ มะหะจิ

183. โสรยา บาโง

184. จอม ม่วงสาร

185. เมธินี แสงดี

186. นริศรา แถมวงศ์

187. วนิดา ทาปลัด

188. จินตนา ฟุ้งขจร

189. อรพิน ใจมา

190. คีตภัทร เจริญรังสีวงศ์

191. วราพร คิดเห็น

192. ปัทมา ดอกไม้

193. จิรดา จันทร์ใหม่

194. พาดีละ สาเหาะ

195. สุดารัตน์ จันทร

196. วรรณวิษา คลังมั่น

197. ณัฐนิชา ปานเงิน

198. รำไพภัทร ชื่นสมทรง

199. นพจิรา โสพรมมา

200. ปราณี พัดศรี

201. ซอฟีย๊ะ คงเส็น

202. ฐิตา อนุรักษ์ภูวดล

203. ธิดารัตน์ กุดเป่ง

204. พิมวิภา แก้วไชยะ

205. อัจรา หอจันทร์

206. พิศมัย วิเศษกุล

207. จันจิรา ตุ่นสีดา

208. แสงทอง ชาลีกุล

209. ทิพวรรณ บัวสำโรง

210. สุมิตรา เข็มเงิน

211. วาสิตา เทียนสิงห์

212. อรัญญา ก้อนศรีษะ

213. ดวงจันทร์ วงศ์ชมภู

214. ขนิษฐา งามนิยม

215. พิศมัย แย้มกลิ่น

216. ดาริกา กองสุข

217. ชลันดา คงบำรุง

218. วาสิตา อารีย์เอื้อ

219. อโณทัย จันทะคูณ

220. พจมาน ภูถาดถม

221. ทิพรัตน์ ทองเกลี้ยง

222. สุรีย์พร พินโคหสูง

223. สายฝน รัตนเพ็ชร

224. เสาวลักษณ์ กำเนิด

225. สุวลี บำรุงกูล

226. เกศิณี ทนโนนแดง

227. นูรมา มามะ

228. วัลยา คงศรี

229. มัสนา แวหะมะ

230. นิตยา ขูดสันเทียะ

231. จรรยาพร สนิท

232. สายพิณ อยู่ผ่อง

233. ไพลิน นิลพลอย

234. ศิริมล หิรัญวรรณ์

235. ปนัดดา กงซุย

236. สัจจพร คำแดง

237. ลิซาร์ สาอิ

238. สมพร มังระชาติ

239. กรวิภา โคราชแก้ว

240. มณฑณา สาริโก

241. เยีย เจริญศิริรัตน์

242. ตอยยีบ๊ะ สาและ

243. อาดูวา เต๊ะมาลอ

244. อณัศยา บุญธรรม

245. ชัยศิริ แสงคง

246. ศุภวรรณ กันพูล

247. จารุณี นาไร

248. นิรัชพร ไตรพรม

249. สมพร สุวรรณผา

250. จิตรลดา นิลเกตุ

ใครที่ยังไม่มีรายชื่อ เราจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันพรุ่งนี้ เวลา 19.00 น. แล้วพบกันค่ะ

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co