โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 200 รายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อ คุณแม่ที่ได้รับนมใน โครงการแม่นมอีจัน ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์
โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 200 รายชื่อผู้โชคดี

ทีมแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่ 200 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกใน โครงการแม่นมอีจัน ในคอนเสป แม่ตกงานลูกอดนม

ซึ่งได้รับลงทะเบียนผ่านหน้าเพจอีจันทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ รายชื่อรอบนี้เราคัดเลือกมาจากการลงทะเบียนของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 200 ท่าน มีใครบ้างไปดูกันค่ะ

1. เสาวลักษณ์ พงษ์สว่าง

2. ธัณญาภรณ์ พานอิ่มมะเริง

3. พรนภา พิณทอง

4. กัสถานี อูมา

5. เบญจมาศ ศรีเอี่ยมโฉม

6. สุดาพร สังลา

7. จันทกานต์ ดำโอ

8. หทัยชนก บูรณสิงห์

9. อมรรัตน์ เพ็งเพชร

10. ธนัญย่า นิสกุล

11. วรัญญา สิงห์โคตร

12. แคทรียา ถิ่นเครือจีน

13. สุดา ดินจันทร์

14. เกศวดี ศรีวิชัย

15. อังคณา ประเสริฐ

16. วาสนา พุ่มพุก

17. ปรณัฐ ใจมา

18. ณัฐกาณฑ์ คำทวี

19. สุพัฒทรา มิตรไธสง

20. ยานิง ยาลี

21. พิศมัย บัวทอง

22. ปาลิตา ศรียันต์

23. สมใจ รัตน์วงษ์

24. กนกวรรณ วงศ์วรรณ์

25. คอลีเยาะราแดง

26. อนุสรา โยธารักษ์

27. ลัดดา พรมสุข

28. สิริพร บุญประเสริฐ

29. พัชรา วงศเจริญ

30. จิรัชยา บุญต่อ

31. กมลชนก โถปิก

32. กัลยรัตน์ สารสอน

33. วรรณวิลัย สำเนียง

34. ดารารัตน์ สีเรือง

35. ปวีณา บุตรดาวงค์

36. อาอัซมีร์ มะหะตี

37. จารุณี ธัญญาหาร

38. อาสมัน อาแว

39. สุวิทย์ สิงห์เสริมวงค์

40. ฉัตรพร พรมมิ

41. มุกรินทร์ บุญมาก

42. ซูสานา ดอเลาะ

43. นิตยา ฉาบสูงเนิน

44. วยุรีย์ ไสยาศรี

45. วันดี ปิ่นเอก

46. คมเพชร เอกวัฒน์

47. จีรวรรณ พึ่งโค

48. นิภา จันทร์เพ็ง

49. วรรณา เมตไตรย์

50. เสาวนีย์ ฉิมพาลี

ยังมีอีก 150 รายชื่อนะคะ ต้องขอบพระคุณ #สังคมอีจัน ที่ทำให้เกิด โครงการแม่นมอีจัน ขึ้นมา เราได้ร่วมกันดำเนินการกับ มูลนิธิปวีณา จะรีบจัดส่งให้คุณแม่ตามรายชื่อทุกวัน รอหน่อยนะคะ

51. ศิลาภรณ์ ศรีจันทร์กรัด

52. ณัฐพร เผือกขวัญดี

53. ศศิฉาย โอภาสเกษม

54. อลิสา มะแอ

55. จีรนุช หญ้าปรัง

56. อรรถมล คลังข้อง

57. วรรณวิษา ชัยบุรี

58. รพีพรรณ คงประศุกร์

59. อาซีเยาะ สาแม

60. ปาริชาต แก่นจันทร์

61. สุภาวดี ขุนฉิม

62. ฐิติรีย์ แซ่เจีย

63. กมล นาคเอี่ยม

64. ปัทมาวดี สะภูริพงศ์

65. สุมิตรา เเม้นสุวรรณ์

66. พิชญาพา สามีนาง

67. นิชกานต์ บูรณะกร

68. ประพิณ ดวงมาลา

69. ซีตีมารีแย ทิ้งปากถ้ำ

70. กัลยรัตน์ ชัยนวน

71. ชุรีพร เรือนวรรณ์

72. โชติกาเจริญสว่าง

73. จันทิมา เอียดเขานุ้ย

74. อาดีหล๊ะ สาเมาะ

75. ฮาลีเมาะ ดารี

76. ศรีไพร บุตรอ่วม

77. พนิดา ทองเชียง

78. สุพาพร แก้วสุภา

79. ฟิรฮาน เจะเย็ง

80. อินทุอร พิมพรมม

81. ปวีณา ดอกบัว

82. สาคร ชัยแสง

83. สุวรรณา นะทำมะนุ

84. นุชรินทร์ คุ้มไพทูลย์

85. สุรีพร เรืองลาภ

86. มัลลิกา ยวงแก้ว

87. กฤษญาภรณ์ พรหมสวัสดิ์

88. ชนานันท์ คุ้มครอง

89. มล นามแสง

90. สุชาดา นามสมดี

91. ชนนิกานต์ สิงห์หาญ

92. รจจรินทร์ ขวัญนาค

93. ฆิตา เดชดี

94. มัสยา จันทร์ศรี

95. กูมารีเยาะ ตูแวลอนิง

96. กุลณัฎฐ์ หอมรส

97. ศศิพิมพ์ จันทร์ตรง

98. ศุภาพร ชุมศรี

99. ธิดารัตน์ เงยงามขำ

100. รัชนก คงเอียด

101. ญดา วีระนนท์ธนัน

102. พัชรี ยางนอก

103. สุดารัตน์ ปาละกุล

104. ณัฐริกา ใจภักดี

105. สุชาดา เกิดดี

106. ศิริพรรณ แสงทอง

107. สุพรรณี วังวงค์

108. ทักษิณา วงศ์ราษฎร์

109. อำภา ขอดฝั้น

110. เยาวรี นามใหญ่

111. สุวรรณี บุตรหลำ

112. รัชดาภรณ์ หอมบุปผา

113. นันทา ปิ่นสุวรรณ์

114. ธนัชชา ชำนาญนา

115. อรนิภา บุญสมศรี

116. ซูไฮดา นิอาแซ

117. สุพิชญา ศรีวิลัย

118. ธันยพร อุ่นเรือน

119. กฤติยา อาจทวีกุล

120. จิราภรณ์ สิงห์ตุ้ย

121. นัทติยาภรณ์ เพชรอินทร์

122. กันธิมา บุญสม

123. ขุนทอง ติยะเฟื่อย

124. นางสาวอรพรรณ อภัยภักดิ์

125. ประภัสสร ประถมวงค์

126. จีรภา หอมมาก

127. ปวีณา เพอสะเเหละ

128. วิภาวรรณ ดินรมรัมย์

129. สุนิสา ติดนอก

130. พรพิมล หวังอิงกลาง

131. ลดาวัลย์ โสภา

132. กาญจนี สิงห์กา

133. โสมนัส แก้วกลุ่ม

134. กนกวรรณ เทพราช

135. ปรียา บุปผา

136. กิติยา ยวนใจ

137. สุดารัตน์ ประดาจิตร

138. นภัสนันท์ สายบุญจันทร์

139. รุจิรา พงษ์สุภาพ

140. พิชญาภรณ์ บุญมา

141. พัชรียา พรมมาลาศรี

142. พิมพ์ฉวี บุญแดง

143. ภัทริตา บำเพ็ญ

144. พ็ญประภา คำมา

145. นฤมล หวานชะเอม

146. วรรณิศา อ่อนน้อม

147. กนกวรรณ สิงห์ลอ

148. รัชนี รูปดี

149. ชารินทร์ อินเอียว

150. ปัญญารัตน์ มามาก

151. อาลีต้า เจะอาหลี

152. สุธิษา กระแสบัว

153. นริศรา ขวัญดอกไม้

154. สุติมา แก้วสุกแสง

155. ดวงตา เซ็นแม้นหมัด

156. ฐิติชญา โคตรอุต

157. สิริวิมล กริดรัมย์

158. นิตยา อินทอง

159. สนูรอัสมีมี ดือลอฮิง

160. ชมพูนุท ทองคำ

161. ภัทรียา หินกล้า

162. อังคณา ถุงเงิน

163. เปรมจิต ดีบุญชัย

164. ทับทิม จิตวงศ์

165. ปิยะมาศ ทองนอก

166. สกรรนิกา มูลภูเขียว

167. ประภาพรรณ โพธิ์พิจารย์

168. สารีนา สะนิ

169. วรรณพร โพนะทา

170. สุพัตรา ทับทิม

171. รัตนี แก้วเนตร

172. วัลยา มะหะหมัด

173. อังคณา ชื่นใจชม

174. ต่วนฟาติน กูหะยี

175. นัฐมน วงษ์จีน

176. จรรยาภรณ์ ลงสะรี

177. นินุรต์นาเดีย ยือริง

178. นูไฮนี เจ๊ะแว

179. พาตีเมาะ หามโมง

180. ดวงพร ศรีเมฆ

181. มัซวรีย์ สาเเม็ง

182. ชฎาพร สมัน

183. ประสพสุข อรชุน

184. อนิษา ช่างคิด

185. อธิชา มังฆะตะ

186. สุพิญา พานทอง

187. ปทุมวรรณ ชายสีอ่อน

188. นพรัตน์ สะอุ

189. เจนจิรา พลวารี

190. สุทธิรัตน์ ชุ่มใจ

191. ยูรียา สาและ

192. พรพนา ต้นทอง

193. ระพีพร มินดำ

194. อะนี มูซอ

195. วันวิสา ช่างเหล็ก

196. รูสน๊ะ มีเด็ง

197. รอฮานี ดาฮิง

198. ชรินรัตน์ คชสีห์

199. วิภาพร แก้วอุดม

200. พัชรี หาหมาย

เราจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์นะคะ เวลา 19.00 น. แล้วพบกันค่ะ

สำหรับรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกผ่านมูลนิธิปวีณาในรอบวันนี้นั้น จะประกาศผลให้ทราบอีกครั้งพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น.ค่ะ

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co