173 ครอบครัว ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน

ประกาศรายชื่อ 173 ครอบครัวที่ได้รับ กล่องกำลังใจ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 64
173  ครอบครัว ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 173 ครอบครัว รีบตรวจสอบกันได้เลยค่ะว่ามีชื่อของใครกันบ้าง ที่จะได้รับ กล่องกำลังใจ สำหรับรอบการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 64

โครงการกล่องกำลังใจ เป็นโครงการที่เพจอีจัน ดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิปวีณา ค่ะ ด้วยการระดมธารน้ำใจจาก #สังคมอีจัน ต้องขอบพระคุณหัวใจของทุกท่านด้วยจริงๆ แล้วเราก็เปิดให้ ครอบครัวที่ตกงานในช่วงโควิด ได้มาลงทะเบียนผ่านหน้าเพจอีจันในทุกวันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ตลอดเดือนกุมภาพันธุนี้ ไปดูรายชื่อผู้โชคดีกัน

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จากเพจอีจันจำนวน 100 ครอบครัว ได้แก่

1. จุฑารัตน์ สุขเจริญ

2. นารีนาท เห็มภูมิ

3. อาดีหนี เทพสิงหรณ์

4. รอฮานี เจะเลาะ

5. โนราซะห์ เจ๊ะอาแซ

6. ซูรียัน วาโด

7. สุนันทา ทรงแก้ว

8. เอกชัย มัธยมงคล

9. วรุตม์ บุญยัง

10. สุกัญญา เอี่ยมเจริญ

11. อาแอเสาะ สาและ

12. รหมประดิษฐ เพ็งแจ่ม

13. ณัฐพร นระทัต

14. อนงค์ แดงกันรัน

15. ปวีณา ผาจวง

16. จรัสศรี ศรีพลไกร

17. นัทมล ดำสม

18. ชนิดา นาคะเมฆ

19. เนย สมัครณรงค์

20. กิตติ ชูนวล

21. รรณิศา กอนใย

22. คลัง จารยุ้ย

23. ทัศนีย์ คำรัตน์

24. ปฐมาวดี ผลบุญ

25. อรรถพล ปานขวัญ

26. พิมพ์นภัส ผดุงกิจกาญจน์

27. นิตยา วิสุทธิกุล

28. ศันสนีย์ แสงโคม

29. ฟาตีฮะ มามุ

30. พรพรรณ บำรุงศิลป์

31. นกแก้ว หมื่นพัน

32. ดาวเรือง ขุนนา

33. ขาวทอง เก้งโทน

34. พนิดา จันทาพูน

35. อรวรรณ ไชยสีดา

36. กำไร โม่ทอง

37. สุวรรณี แก้วทองหลาง

38. ดวงกมล มะละครบุรี

39. ศุภลักษณ์ ชัยวิเศษเจริญ

40. ศิริกานต์ แสวงผล

41. สมโชค คงเมือง

42. ศิริลักษณ์ เอี่ยมศิริ

43. ปราณี อุทากรณ์

44. ปณิดา หนองหารพิทักษ์

45. อุไรวรรณ พูลชัย

46. รำพึง เพชรประโคน

47. บุศรินทร์ นามเทวี

48. นัฎธิลักษณ์ ทองสีสัน

49. ทองมา พันสาย

50. เฉลย วัฒโน

51. พิสิทธิ์ เนินพลับ

52. เจนจิรา พลวารี

53. นิรชา ขวัญทอง

54. นริศรา พัฒนะศรี

55. สุวรรณา แววพโยม

56. ณัฐธนภัทร์ พลชา

57. พิมพ์ประภา ศรีโชติ

58. นันทา วงศ์มณี

59. อาภรณ์ สำแดงสาร

60. มูซำมิล จีนกลับ

61. ฟารีฮะห์ ดอเลาะ

62. รัชนี บุตรน้อย

63. นายมะนาเซ สะอิ

64. อรพรรณ ยมหา

65. สิรินธร เสือคง

66. พาตีก๊ะ เจะแล

67. วิภารัตน์ นวลปวน

68. ฟารา ยูโซ๊ะ

69. จิตรานุช แซ่จาง

70. วรนุช วิมานทอง

71. รุ่งทิวา ปุระพรม

72. กาญจนา สมบัติวงษ์

73. สูไลลา สนิแม

74. ณัฐิกา อนุสุนัย

75. ลัดดาวัลย์ โคตรสีบัน

76. อิสมะเเอ ซีตี

77. นิรฌา สมบูรณ์ดี

78. ศุภาวรรณ ยงคะวิสัย

79. อีลียะห์ แดวอสนุง

80. เกศสรินทร์ เทียนทอง

81. นัสนีน เมซุ

82. ขนิษฐา จู่มา

83. น้ำฝน แสนคำมี

84. นุชกาญจน์ เอี่ยมสะอาด

85. ปราณีต สุดเสือ

86. นูรีห์ตา อาแว

87. คำปุ่น. เกิดดี

88. ทัดดาว เวลาดี

89. จุรีรัตน์ ชูมี

90. ต่วนรอฮานี กูนา

91. ชลธิชา ตู้เจริญ

92. อัสมะ ดอเลาะ

93. เพ็ญสุดา เหมบุรุษ

94. เจนจิรา ทาแปง

95. กฤษณะ ติ๊บปงค์

97. รุ่งนภา แจ้งกระจ่าง

98. แมะเยาะ มะกอร์

99. เพ็ญจิตร เจริญนิพัทธกุศล

100. ธิพารัตน์ กันทะเนตร์

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จากมูลนิธิปวีณาจำนวน 73 คน ได้เเก่

1. วิภารัตน์ ยิ้มช้าง

2. อัลฟาตีฮะห์ เจะดาโอะ

3. สุพัตรา บัวทอง

4. ราตรี มนูญศักดิ์

5. สุวรรณ ชูทอง

6. ทอง แออัด

7. งาม สุขใจดี

8. ประคอง สวนนิจ

9. สมร พรหมคำ

10. ถวิล แจ่มใส

11. จง แออัด

12. ฤทัย เพชรชา

13. น้อย ทองสุข

14. วันรอฮานี เจะดาโอะ

15. ประทุมวรรณ์ ธรรมขันแข็ง

16. มธุรินทร์ ศิริศิลป์

17. จุฬาลักษณ์ ณรงค์ทวีสมบัติ

18. อรพันธุ์ คลังแสง

19. เอนก อุดเลิศ

20. สาลี คีรี

21. ทองมาก พันจันทึก

22. ดนัย ทรงเจริญ

23. สมใจ ฆังสุวรรณ

24. จำลอง สาทเทศ

25. พร้อม ทองจันทร์

26. ประสิทธิ์ อุทัยกรณ์

27. สุพิน แสนแก้ว

28. พิกุลทอง รังวิจิ

29. อังคณา คำหอมรื่น

30. นนทพร พลพุทธา

31. ปวีณา กิ่งแก้ว

32. พัชราภรณ์ พันธ์สมุทร

33. นิตยา จะยันรัมย์

34. เล็ก ทัดแก้ว

35. ณัฐพล ทิมกิจจะ

36. บัวซอย อินต๊ะใจ

37. วิไล นิสังกาส

38. จันดวงพร แก้วมะดัน

39. กมลพันธุ์ แออัด

40. ศิริอัมพร พักตร์จันทร์

41. วาสนา สุขสุนทร

42. วาสนา ชุมเดช

43. ปวีณา วิบูลย์ศักดิ์

44. ชุติกาญจน์ ซื่อสัตย์

45. จินดารัตน์ มาลี

46. หทัยทิพย์ เพชรบุนี

47. วสันต์ ภมรพล

48. นิศานาถ มะโนวรรณ์

49. รุสนา กาเดร์

50. นพรัตน์ ธารเอี่ยม

51. มะลิวัลย์ มาแฮ

52. อิวา จะกู๋

53. สมหมาย บัวชื่น

54. เมธาวรรณ สุภัทโท

55. สุภารัตน์ ไชยงาม

56. พภัสสรณ์ วีระเชียรโชติ

57. ประวีณา วังอ่อน

58. จันทร์เพ็ญ อุดเต็น

59. ธัญญารัตน์ บุญมี

60. กมลชนก สกุณา

61. จีประภา พิมพ์ทอง

62. สุภาพร ทองพูล

63. ชมพูนุช ฝั่งขวา

64. เบญจมาศ จันทร์เทศ

65. ณัฐสุดา จันทร์สว่าง

66. สุภารัตน์ รักดำ

67. นางรัศมี เสียวคำ

68. สุทธินี ทะกะเนนะ

69. ขนิษฐา มูลธิโต

70. รุ่งทิพย์ บุตดี

71. อาดีละห์ มะซา

72. จันทร์สุดา อิงประวัติการณ์

73. วิยะดา คันทนาด

เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ถูกคัดเลือก ลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 20.00 น.หน้าเพจอีจันนะคะ สู้ๆ ค่ะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co