เปิดผลสำรวจ 'นิด้าโพล' ต่อนโยบายแจกเงิน หรือจัดสวัสดิการพรรคการเมือง

เปิดผลสำรวจ 'นิด้าโพล' ต่อนโยบายแจกเงิน หรือจัดสวัสดิการพรรคการเมือง

'นิด้าโพล' เปิดผลสำรวจนโยบายแจกเงิน หรือจัดสวัสดิการพรรคการเมือง ช่วงเลือกตั้ง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับเครือข่ายการเมืองสะอาด สำรวจความคิดเห็น เรื่อง 'นโยบายแจกเงินหรือจัดสวัสดิการของพรรคการเมืองช่วงเลือกตั้ง' ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย.66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับนโยบายแจกเงินหรือจัดสวัสดิการของพรรคการเมืองช่วงเลือกตั้ง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

เปิดผลสำรวจ 'นิด้าโพล' ต่อนโยบายแจกเงิน หรือจัดสวัสดิการพรรคการเมือง
ปิดโหวต 'อีจัน Poll โพลเลือกตั้ง 2566' รอบ 2 พิธา-ก้าวไกล นำลิ่ว

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนต่อวงเงินที่จะต้องใช้เกี่ยวกับนโยบายแจกเงินหรือจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของแต่ละพรรคการเมือง พบว่า ตัวอย่าง 66.72% ระบุว่า ไม่ทราบ และ/หรือ ไม่เคยทดลองคำนวณ รองลงมา 14.81% ระบุว่า ทราบ และ/หรือ เคยคำนวณรายละเอียดไว้ 11.75% ระบุว่า ไม่ทราบและไม่สนใจว่า ต้องใช้วงเงินเท่าไหร่สำหรับแต่ละนโยบายแต่ละพรรค และ 6.72% ระบุว่า เป็นหน้าที่ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะต้องคำนวณเงินและแจ้งให้ประชาชนทราบ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแหล่งที่มาของเงิน ในการจัดทำตามนโยบายแจกเงินหรือจัดสวัสดิการต่างๆ ของแต่ละพรรคการเมือง พบว่า ตัวอย่าง 49.62% ระบุว่า จัดเก็บภาษีประชาชน/บริษัท/ห้างร้านต่างๆ เพิ่มขึ้น รองลงมา 27.86% ระบุว่า ตัดทอนงบประมาณที่ไม่จำเป็นจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 25.73% ระบุว่า กู้เงินจากต่างประเทศ 21.15% ระบุว่า ใช้เงินคงคลังและเงินสำรองระหว่างประเทศของไทย 18.55% ระบุว่า กวาดล้างการทุจริตเพื่อให้มีเงินเหลือเพียงพอที่จะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ 14.27% ระบุว่า กู้เงินจากในประเทศ และ 3.82% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากการดำเนินตามนโยบายแจกเงินหรือจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของแต่ละพรรคการเมืองก่อให้เกิดปัญหาทางการคลังและหนี้สาธารณะ พบว่า ตัวอย่าง 44.35% ระบุว่า พรรคการเมืองที่คิดและดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้ รองลงมา 41.68% ระบุว่า นักการเมืองที่คิดและดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้ 39.47% ระบุว่า ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในคราวนี้ 14.43% ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่หาทางป้องกัน 9.62% ระบุว่า ข้าราชการประจำที่ทำงานรับใช้พรรคการเมืองในการดำเนินนโยบายเหล่านี้ 6.34% ระบุว่า นักวิชาการที่ไม่ออกมาตักเตือนให้สติสังคม 6.26% ระบุว่า เชื่อว่าปัญหาทางการคลังและหนี้สาธารณะ จะไม่เกิดขึ้น และ 1.60% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 48.09% เป็นเพศชาย และ 51.91% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 12.90% มีอายุ 18-25 ปี 17.79% มีอายุ 26-35 ปี 18.93% มีอายุ 36-45 ปี 26.64% มีอายุ 46-59 ปี และ 23.74% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 96.11% นับถือศาสนาพุทธ 2.90% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.99% นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ

ตัวอย่าง 33.74% สถานภาพโสด 63.59% สมรส และ 2.67% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง 24.58% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 36.49% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 7.02% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 26.79% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 5.12% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 7.40% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16.34% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 22.06% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 12.98% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 14.58% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 20.30% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 6.34% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง 23.21% ไม่มีรายได้ 21.07% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 28.47% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 8.09% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 4.43% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 6.03% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 8.70% ไม่ระบุรายได้

Related Stories

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co