กกต.ขีดเส้น 7 วัน แจ้งเหตุผลไม่ไปเลือกตั้ง ก่อนถูกตัดสิทธิ

รีบเลย! ใครไม่ไปเลือกตั้ง กกต. ให้เวลา 7 วันหลังเลือกตั้ง (21 พ.ค.66) แจ้งเหตุผลก่อนถูกตัดสิทธิ

เลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา ใครไม่ได้ไปเลือกตั้งกันบ้างคะ?

ขอเตือนเลยนะ ให้รีบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด่วนจ้า เพราะถ้าหากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วไม่รีบแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจใช้สิทธิภายใน 7 วัน หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุผลไม่สมควร จะทำให้เราถูกจำกัดสิทธิ 5 ข้อ ดังนี้

1) ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2) ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

3) ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

4) ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5) ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th

3) แจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”

ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องป็นความจริง และสมเหตุสมผลนะคะ เช่น

1) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ต้องรีบแล้วนะคะ ถ้าไม่อยากถูกจำกัดสิทธิสำคัญทางการเมือง เพราะเหลือเวลาแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงแค่วันที่ 21 พ.ค.66 นี้เท่านั้น หากพลาดจะถูกตัดสิทธิสำคัญ นานถึง 2 ปีเลยนะ

คลิปอีจันแนะนำ
ประชาชนงงทั้งแถบ กปน.ปัดตก บัตรกากบาทเลยช่อง!