เปิดประวัติ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน

เปิดประวัติ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ไม่มีวันไหนที่จะหยุดเป็นผู้ให้
เปิดประวัติ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน

จากกรณีข่าวเศร้าการจากไปของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ที่ได้จากไปอย่างสงบ ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.23 น สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน และนับเป็น 41 พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่น หลัง ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่พ.ศ.2560

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan

สำหรับประวัติของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

มีนามเดิม ศันสนีย์ ปัญญศิริ ชื่อเล่น ตุ๊กตา เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรีของ เฉลียว จรัสศรี นายอำเภอแห่งอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จำลอง พรหมินทะโรจน์ คุณครูประจำโรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล) และมีพี่สาว 1 คน คือ สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ชื่อเล่น ตุ๋มติ๋ม และมีพี่น้องต่างมารดา คือทัศนะ จรัสศรี และ ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี

การศึกษา

พ.ศ. 2528 : ปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2550 : ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2552 : ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2557 : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ต่อมาได้เข้าสู่วงการนางแบบ และได้เป็น “รองมิสออด๊าซ” ควบรางวัลนางงามบุคลิกภาพ และในปี พ.ศ. 2519-2523 ยังได้เป็นเจ้าหน้าที่ PR สถานออกกำลังกายและเสริมความงามครบวงจร World Club

และ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 ได้ขอสละทางโลกเข้าสู่บวรพุทธศาสนาด้วยการบวชชี ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โดยมีพระครูภาวนาภิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 แม่ชีได้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ โดยมีพระธรรมนำทาง ทำงานสร้างชีวิตในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานมีนวัตกรรมการฉุดช่วยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับ อันได้แก่ จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์, โรงเรียนพ่อแม่, อารยตาราภาวนาวิชชาลัย, สาวิกาสิกขาลัย, โครงการเยาวชน ‘บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา’ (Seeds Of Spirituality - SOS), International Tara Awards รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย ‘หัวใจโพธิสัตว์’, ISV Club (International Spiritual Volunteer Club), CSV Club (Community Spiritual Volunteer Club), ธรรมชาติบำบัด และการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

พ.ศ. 2551 ก่อตั้ง ‘สาวิกาสิกขาลัย’ มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ที่มุ่งหวังส่งเสริมคนให้เป็น ‘อริยชน’ รู้จักการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อเปลี่ยนจาก ‘การเป็นทุกข์’ ไปสู่ ‘การเห็นทุกข์’ ดำเนินชีวิตอย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน นำหลักพุทธธรรมไปช่วยเยียวยาผู้อื่นและสังคม โดยจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อการบรรลุธรรมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

พ.ศ. 2560 ก่อตั้ง ‘ธรรมาศรม’ (Mindfulness Hospital) ที่มีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยให้คนทุกช่วงวัยอยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า ป้องกันตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย และจากพรากอันเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเลี่ยง ‘เกิด’ อย่างไรอย่างมีสติปัญญา ‘แก่’ อย่างไรอย่างเห็นคุณค่าในตัวเอง ‘เจ็บ’ อย่างไรอย่างไม่หวั่นกลัวต่ออันตราย ‘ตาย’ อย่างไรอย่างกล้าคืนไม่ฝืนไว้ และ ยอมรับการ ‘จากพราก’ จากสิ่งที่รัก เพราะได้บริหารเวลาอย่างประเสริฐสุดแล้วในขณะที่มีกันและกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นผู้อำนวยการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ (เด็ก หนุ่มสาว ผู้ใหญ่) ให้ได้รับความสงบเย็น และผ่องใสเบิกบาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

การจัดโครงการ ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งที่เป็นผู้สูงวัย ครูบาอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักบวชสตรี (แม่ชี)

การจัดค่าย ‘โลกสวยด้วยพระธรรม’ เพื่ออบรมเยาวชนให้รู้จักและเข้าใจการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์

การจัดให้มี ‘บ้านสายสัมพันธ์’ เพื่อสรรค์สร้างสายใยแห่งความรัก ความอาทรอย่างอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก

การดูแลสถานเลี้ยงเด็กเล็ก ชื่อ ‘ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (บ้านเรียนแห่งรักและศานติ)’ ที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาโดยใช้หลักพุทธธรรมฝึกสมาธิ ปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม

ที่ผ่านมา แม่ชีศันสนีย์ เคยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย และยังมีผลงานบทบาทระดับโลกด้วย

ประธานร่วมขององค์กร THE GLOBAL PEACE INITIATIVE OF WOMEN (GPIW ), UNDP

The Living Wellness Foundation ได้มอบรางวัล Spiritual Leadership Award ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณในการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลท่านอื่น ๆ ได้แก่ องค์ทะไลลามะ, Ashley Judd, Kitar

A walk of Wisdom ได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสารคดียอดเยี่ยม ของ Santa Barbara International Film Festival

ประธานการจัดการประชุมนานาชาติศากยธิดาเพื่อพุทธสาวิกา ครั้งที่ 12 (12th International Sakyadhita Conference on Buddhist Women) ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2554

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan

ทั้งนี้ในปี 2560 แม่ชีศันสนีย์ได้มีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษา โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรก และตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งในกลางปี 2563 และเข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์ต่อเนื่อง โดยเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กระทั่งแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งได้เข้าสู่ระยะลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้าย และคืนร่างกลับสู่ธรรมชาติในวันที่ 7 ธ.ค. 64

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan

บอกเลยว่า แม่ชีศันสนีย์ เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ายกย่อง เพราะ ท่านเป็นผู้ให้มาโดยตลอด แอดเชื่อว่า ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
คลิปอีจันแนะนำ
คริส พีรวัส เล่าวินาทีรถพลิกคว่ำ

Related Stories

No stories found.