อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่ ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ภาพ อีจัน

อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่ ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อ แก้ปัญหา แล้งซ้ำซาก ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และดร.เกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล น.ส.ดวงมณี จั่นเพิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี และนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริเวณตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 70 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 12 ชุด บ่อสังเกตการณ์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุดชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง โรงสูบพร้อม Vertical multistage pumb ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ตัว หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดัน 30 เมตร ความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 39 เมตร จำนวน 1 ถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ถัง อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 3 จุด ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแบบต่ำ ทั้งนี้ สามารถผลิตน้ำสําหรับอุปโภคบริโภคได้ไม่น้อยกว่า 420,480 ลูกบาศก์เมตร/ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 2,230 ครัวเรือน

นอกจากนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 แห่ง ได้แก่ ส่วนราชการของอำเภอบัวลาย บ้านหนองแก ม.9 บ้านฝาฝนัง และโรงพยาบาลบัวลาย หมู่ 6 และติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ พื้นที่ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 2 ) โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบน้ำดื่มสะอาดให้แกประชาชนอีกด้วย

Related Stories

No stories found.