กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมเจาะบ่อบาดาล แก้ปัญหา ขาดแคลนน้ำ ให้ประชาชน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมเจาะบ่อบาดาล แก้ปัญหา ขาดแคลนน้ำ ให้ประชาชน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมเจาะบ่อบาดาล แก้ปัญหา ขาดแคลนน้ำ ให้ประชาชน
บ่อบาดาล แก้ปัญหา ขาดแคลนน้ำภาพ อีจัน

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย “ทส. ยกกำลังเอ็กซ์” ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง

ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โดยการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ คทช. พื้นที่โครงการในพระองค์และโครงการพระราชดำริ และพื้นที่แล้งซ้ำซาก ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการแคลนน้ำให้กับประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลจนสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 72 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม 77,480 ไร่ ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 122,919 ครัวเรือน

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ทั้งนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า การพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ คทช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับคณะกรรมการ คทช. ในการสำรวจพื้นที่ที่ต้องให้มีการเข้าไปขุดบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภค ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพร้อมทั้งด้านบุคคลกรและเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ที่สามารถส่งน้ำบาดาลจากจุดที่เจาะพบ ส่งไปให้ครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากบ่อน้ำบาดาล ได้อย่างสะดวก เป็นต้น ซึ่งในด้านของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นถือว่ามีความจำเป็นมากในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน ดังนั้น หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้นและอย่างเพียงพอ จะช่วยทำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

ซึ่งประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ มีความต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. จากทั่วประเทศ ให้เข้าไปช่วยเหลือในการขุดเจาะบ่อดาลเป็นจำนวนมาก และมีมาอย่างต่อเนื่อง และอีกโครงการที่กำลังเร่งดำเนินการ และจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงให้กับการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ของประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตร คือ การทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการ โดยต้องการพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีปัญหาการขาดแคลน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งหมดนี้คือเป้าหมายในการทำงานเพื่อประชาชนตามนโยบายของ รมว.ทส. และรัฐบาลในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

ส่วนของความคืบหน้าของโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15 โครงการ ในพื้นที่ 11 จังหวัด ขณะนี้ได้มีความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบกระจายน้ำไปสู่พื้นที่ รวม 9 แห่ง และมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการทดสอบบ่อบาดาล รวม 2 แห่ง คือที่ จ.กาญจนบุรี และขอนแก่น ส่วนอีก 4 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งทั้ง 15 โครงการนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ในช่วงเดือน ก.พ.2565

Related Stories

No stories found.