กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ ธ.ก.ส. ส่งเสริม การใช้น้ำบาดาล เพื่อการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ ธ.ก.ส. ส่งเสริม การใช้น้ำบาดาล เพื่อการเกษตร 1,414 แห่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ ธ.ก.ส. ส่งเสริม การใช้น้ำบาดาล เพื่อการเกษตร
การใช้น้ำบาดาล เพื่อการเกษตรภาพ อีจัน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ประชุมขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือตาม MOU เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยวางเป้าหมายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1,414 แห่ง ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเป็นต้นแบบ มีองค์ความรู้ และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โดยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ำใต้ดิน และมีพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ที่ใช้กำกับควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในอดีตกรมทรัพยากร น้ำบาดาลได้มีการจัดหาน้ำบาดาล แต่ยังขาดการต่อยอดการปลูกผลผลิตเพื่อความยั่งยืน เช่น การนำน้ำบาดาล ไปใช้เพื่อการเกษตร ประชาชนอาจจะไม่มีแหล่งเงินทุนที่จะนำน้ำบาดาลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้นจึงเชิญ ธ.ก.ส. มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนและด้านวิชาการให้เกษตรกรสามารถ นำน้ำบาดาลไปใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาในปี 2563 ธ.ก.ส. และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีเป้าหมายในการต่อยอดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรตาม MOU ในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,414 แห่ง ดำเนินการไปแล้ว 520 แห่ง คงเหลือที่จะดำเนินการต่อในปี 2565 อีกจำนวน 894 แห่ง

ด้านนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่หล่อเลี้ยงให้เกษตรกรดำรงชีพอยู่ได้ และสร้างผลผลิตทางการเกษตร ที่ผ่านมาการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม ธ.ก.ส. ก็ยังมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือ ตาม MOU ต่อเนื่องต่อไป โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบเพิ่มเติม คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อทำให้ประชาชนรู้ รักษ์ และใช้ประโยชน์ รวมถึงบริหารจัดการน้ำบาดาลได้อย่างยั่งยืน

คลิปอีจันแนะนำ
ไกลแค่ไหนก็ไปส่งถึงที่ #อีจันส่งต่อ 1,000 เตียงสนามสู้โควิด
อีจัน
www.ejan.co