กรมทรัพยาการน้ำบาดาล เผย 9 วิธี ดูแลระบบประปาบาดาล ช่วงฤดูฝน

กรมทรัพยาการน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผย 9 วิธี ดูแลระบบประปาบาดาล ช่วงฤดูฝน
กรมทรัพยาการน้ำบาดาล เผย 9 วิธี ดูแลระบบประปาบาดาล ช่วงฤดูฝน
9 วิธี ดูแลระบบประปาบาดาลภาพ อีจัน

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ระบบประปาบาดาล คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล โดยการสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ผ่านระบบการกรองน้ำบาดาลก่อนส่งจ่ายไปใช้ในชุมชน หมู่บ้าน อาคารสูง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบประปาบาดาล ช่วยตอบโจทย์ในกรณีที่การผลิตระบบน้ำประปาโดยตรงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน แต่ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ บางพื้นที่อาจจะประสบกับปัญหาอุทกภัย ทำให้บ่อน้ำบาดาลหรือระบบประปาบาดาลเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายจากเหตุน้ำท่วมขัง

ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แนะนำ 9 วิธีดูแลระบบประปาบาดาล เพื่อป้องกันปัญหาจากสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้ 1.เก็บกวาดสิ่งสกปรกในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดความชื้นที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า หรือ สัตว์เลื้อยคลานไปอาศัยในตู้ควบคุมทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2. ตัดหญ้า หรือ วัชพืชรอบบริเวณหอดัง และระบบกรองน้ำปรับแต่งพื้นที่ และจัดทำรางระบายน้ำ

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3. แจ้งเตือนสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา ควรสำรองน้ำใช้ในช่วงน้ำท่วม เนื่องจากระบบประปาบาดาล อาจจะมีเหตุขัดข้องต้องหยุด บริการน้ำประปา

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

4. ใช้ไม้ หรือ วัสดุที่แข็งแรงจับยึดท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณที่ท่อเมนเดินผ่านร่องน้ำ คูน้ำ หรือ คลอง เพื่อป้องกันท่อเมนชำรุด

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

5. ตัดวงจรสวิตซ์น้ำไหลที่ปากบ่อน้ำบาดาล และทำการต่อวงจรเฉพาะในตู้ควบคุมเพื่อป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อน้ำท่วมขังบ่อน้ำบาดาล

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

6. ตรวจระบบสายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบประปาว่าไม่มีกิ่งไม้ หรือวัสดุอื่นมาพาดระบบสายไฟฟ้า หรือมีโอกาส ทำให้สายไฟฟ้าขาดเมื่อมีลมกันโชกในขณะฝนตก

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

7. การเปิดหรือปิดสวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปาบาดาล ด้วยคนต้องมั่นใจว่าไม่เกิดการลัดวงจรสู่คน เช่น ยืนบนเก้าอี้ พลาสติกขณะปิด หรือเปิดวงจรควบคุม

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

8. ตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราวโดยการตัดสะพานไฟฟ้า หรือเบรกเกอร์ กรณีฝนตกฟ้าคะนองโดยเฉพาะฝนตก ในช่วงฤดูร้อนเพื่อป้องกันแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงเกินพิกัด ที่เกิดจากฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงทำให้มอเตอร์ เครื่องสูบน้ำบาดาลชำรุด

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

และ 9. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Related Stories

No stories found.