ครม. ไฟเขียว แผนทรัพยากรน้ำ ปี 2566 วงเงิน 3 แสนล้านบาท

ครม.ไฟเขียว แผนทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงินรวม 3 แสนล้านบาท กว่า 6 หมื่นรายการ พบกระทรวงเกษตรฯ วงเงินมากสุด รองลงมาเป็นมหาดไทย
ครม. ไฟเขียว แผนทรัพยากรน้ำ ปี 2566 วงเงิน 3 แสนล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) ได้เห็นชอบแผนดังกล่าว และให้ใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 โดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ได้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว

สำหรับแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 59,334 รายการ วงเงินรวม 334,256 ล้านบาท จาก 26 หน่วยงาน 77 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อแยกตามลุ่มน้ำจะมีรายการที่สำคัญ เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,521 รายการ วงเงิน 53,118 ล้านบาท, ลุ่มน้ำมูล 6,683 รายการ วงเงิน 34,723 ล้านบาท, ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 10,302 รายการ วงเงิน 29,589 ล้านบาท, ลุ่มน้ำชี 5,889 รายการ วงเงิน 27,887 ล้านบาท,ลุ่มน้ำท่าจีน 1,542 รายการ วงเงิน 21,275 ล้านบาท , ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 1,499 รายการ วงเงิน 17,875 ล้านบาท เป็นต้น

ขณะที่เมื่อแยกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จะประกอบด้วย การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค 6,381 รายการ วงเงิน 18,383 ล้านบาท , การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 27,754 รายการ วงเงิน 147,882 ล้านบาท, การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 3,630 รายการ วงเงิน 125,640 ล้านบาท, การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 2,028 รายการ วงเงิน 19,484 ล้านบาท, การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ 18,817 รายการ วงเงิน 1,575 ล้านบาท และการบริหารจัดการ 724 รายการ วงเงิน 21,289 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า เมื่อแยกตามกระทรวงและหน่วยงานพบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินมากที่สุด 159,226 ล้านบาท 15,862 รายการ รองลงมาเป็น กระทรวงมหาดไทย 142,115 ล้านบาท 22,194 รายการ,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22,170 ล้านบาท 20,971 รายการ ,กระทรวงคมนาคม 6,274 ล้านบาท 61 รายการ,สำนักนายกรัฐมนตรี 2,135 ล้านบาท 77 รายการ,กระทรวงกลาโหม 1,264 ล้านบาท 133 รายการ ,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 645 ล้านบาท 29 รายการ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 398 ล้านบาท 5 รายการ

คลิปอีจันแนะนำ
พระพยอม กัลยาโณ อย่าให้ความชั่ว ปิดกั้นความดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co