ทส. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ พัฒนา ฉลากอีโค่พลัส สร้างแรงจูงใจ ผู้บริโภค

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ พัฒนา ฉลากอีโค่พลัส สร้างแรงจูงใจ ผู้บริโภค
ทส. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ พัฒนา ฉลากอีโค่พลัส สร้างแรงจูงใจ ผู้บริโภค
ฉลากอีโค่พลัส สร้างแรงจูงใจ ผู้บริโภคภาพ อีจัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทรับรองตนเอง” ในชื่อ “ฉลากอีโค่พลัส”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทรับรองตนเอง”
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทรับรองตนเอง” ภาพ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ ลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมและบริการที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทรับรองตนเอง” ในชื่อ “ฉลากอีโค่พลัส” รูปแบบออนไลน์ เพื่อผลักดันผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม และได้นำเสนอสินค้าของตนเองแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในราคาไม่แพง เป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอย่างยั่งยืน ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาพ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดย ฉลากอีโค่พลัส ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หรือ SCP Roadmap พ.ศ. 2560 – 2580 มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวบนพื้นฐานการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมุ่งเน้นหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน มาปรับใช้ เกิดการใช้ทรัพยากรสูงสุด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ของประชาชนทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน Green Card Application และช่องทางการตลาดออนไลน์ หรือ Green Market Place

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯภาพ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้สินค้าประเภท Eco – Products มี ประเภทและปริมาณเพิ่มมากขึ้น จนเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำในการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญรัฐควรมีมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนได้รับการลดหย่อนภาษี 200% จากการผลิตและซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
แพงไปไหม? อาหารเช้าที่พักเขาค้อ ราคาโหด แถมมดด้วย
อีจัน
www.ejan.co