มาเรียม Effect ครม. อนุมัติมาตรการคุ้มครองทะเลและชายฝั่ง จ.ตรัง

การตายที่ไม่สูญเปล่า มาเรียม Effect ครม. อนุมัติมาตรการคุ้มครองทะเลและชายฝั่ง จ.ตรัง ห้ามทำกิจกรรมที่อันตรายต่อพะยูน
มาเรียม Effect ครม. อนุมัติมาตรการคุ้มครองทะเลและชายฝั่ง จ.ตรัง

หากทุกคนยังจำได้ “เจ้ามาเรียม” พะยูนกำพร้าผู้น่าสงสาร ชีวิตมันต้องจบลงเนื่องจากกินพลาสติกจำนวนหลายชิ้น จนติดอยู่ในลำไส้ ทำให้มีการติดเชื้อในกระแสเลือดและตายในที่สุด

หลังจากข่าวการตายของเจ้ามาเรียม เผยแพร่ออกไป ทำให้ประชาชน ร่วมถึงนักอนุรักษ์ต่าง ๆ ลุกขึ้นมารณรงค์ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรทะเล ขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เช่นกัน

ล่าสุดในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 64 มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกำหนดหลักเกณฑ์มิให้ดำเนินการในเขตพื้นที่ดังกล่าว

(1) บริเวณที่ 1 พื้นที่ชายหาดทั้งบริเวณชายฝั่งและบนเกาะ โดยกำหนดห้ามทำให้เกิดมลพิษ และเททิ้งขยะที่มีผลทำให้คุณภาพชายหาดเสื่อมโทรม

ภาพจาก : ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดห้ามกระทำการใด ๆ ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน หรือสภาพทางธรรมชาติของชายหาด หรือทำให้ทัศนียภาพของชายหาดเสียไป ห้ามก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ รวมทั้งการจัดวางร่ม โต๊ะ เตียง หรือที่นั่งบริเวณชายหาด และการขับขี่ยานพาหนะบริเวณชายหาด และกำหนดห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และการปรับภูมิทัศน์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชายหาด ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันตะกอนดินไหลลงทะเล รวมทั้งมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นและวัสดุลงสู่ชายฝั่ง ชายหาด และทะเล

(2) บริเวณที่ 2 พื้นที่น่านน้ำ ภายในแนวเขตตามแผนที่แนบท้าย โดยกำหนดห้ามทำให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และสารปนเปื้อนจากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่งหรือการขนถ่าย ที่มีผลทำให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ กำหนดห้ามทำการประมงอวนปลากระเบนเบ็ดราไวย์ อวนชักหรืออวนทับตลิ่ง อวนล้อมหรืออวนล้อมหิน อวนถ่วงหมึกที่วางในแหล่งหญ้าทะเล หรือการทำการประมงด้วยวิธีการอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อพะยูน โลมา และเต่าทะเล

ภาพจาก : ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กำหนดห้ามการขุดลอกและการทิ้งดินตะกอนจากการขุดลอกที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกำหนดการประกอบการท่องเที่ยวเพื่อชมพะยูน โลมา เต่าทะเล หรือการท่องเที่ยวในแนวหญ้าทะเล ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำหนดให้การนำเรือเข้าไปในแหล่งหญ้าทะเลและที่อยู่อาศัยของพะยูน ต้องนำเรือเข้า – ออกได้เฉพาะตามเส้นทางที่กรมประกาศกำหนด และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อแหล่งหญ้าทะเลและที่อยู่อาศัยของพะยูน

(3) บริเวณที่ 3 พื้นที่เกาะซึ่งอยู่ภายในเส้นเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดให้การก่อสร้างอาคารการดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชายหาดและชายฝั่งที่น้ำทะเลท่วมถึง ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันตะกอนดินไหลลงชายฝั่ง ชายหาด และทะเล รวมทั้งมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นและวัสดุลงสู่ชายฝั่ง ชายหาด และทะเล ทั้งจากการก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุเพื่อการก่อสร้าง

ทั้งนี้ในการประกาศข้อกำหนดดังกล่าว จะบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ

ภาพจาก : Shin Sirachai Arunrugstichai

การตายของเจ้ามาเรียม รวมถึงสัตว์ทะเลอื่น ๆ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของการอนุรักษ์ทางทะเลในวันนี้ ขอให้ทุกท่านอนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ให้อยู่คู่กับเราตลอดไปนะคะ

อีจัน
www.ejan.co