สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง

-แม่น้ำสายหลัก ภาคเหนือ และภาคใต้ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก กลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น และภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

-ปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำทุกขนาด 36,952 ล้าน ลบ.ม. (45%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,399 ล้าน ลบ.ม. (45%) ปริมาณน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำ 56.53 ล้าน ลบ.ม.น้ำระบาย 91.96 ล้าน ลบ.ม. เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 7 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 1 แห่ง (อ่างฯหนองปลาไหล)

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ 10 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ 10 มิถุนายน 2564ภาพ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทั้งนี้ กอนช. ได้ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

-กรมชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนน้อยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำใน จ.พิษณุโลก และ จ.ชัยนาท ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 9,000 ไร่ และได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่รับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้แจงกติกาการสูบน้ำตามรอบเวรให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

-กรมเจ้าท่า เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำเสียว ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดดร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของลำน้ำ ที่เกิดจากตะกอนดินและวัชพืช ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 64 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 64 ระยะทาง 1,800 เมตร ผลการขุดลอก ณ วันที่ 6 มิ.ย. 64 ได้ ระยะทาง 934 เมตร คิดเป็นร้อยละ 58.45 เพื่อช่วยให้ลำน้ำมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น สำหรับประชาชนใช้ในการอุปโภคและบริโภคช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูน้ำหลาก

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co