สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์น้ำภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น

-แม่น้ำสายหลัก ภาคเหนือ ภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ ทั้งประเทศ 36,272 ล้าน ลบ.ม. (44%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 31,802 ล้าน ลบ.ม. (45%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง เฝ้าระวังน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 1 แห่ง (อ่างฯน้ำพุง)

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ตามที่ สทนช.ได้เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 มีการยื่นคำขอ 2,576 องค์กร อนุมัติแล้ว 2,110 องค์กร แบ่งเป็น ภาคเกษตรกรรม 1,809 ภาคอุตสาหกรรม 176 องค์กร และภาคพาณิชยกรรม 125 องค์กร

ภายหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรผู้ใช้จาก 3 ภาคส่วน และผ่านการอนุมัติแล้ว องค์กรผู้ใช้น้ำเหล่านั้นสามารถเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกมาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่ง สทนช.กำหนดเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ตั้งแต่ 1 - 31 ก.ค. 64 โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ คือ ผู้แทนองค์กร ผู้ใช้น้ำต้องได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้น ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และยังคงมีการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำอยู่ในเขตลุ่มน้ำ โดยมีเอกสารหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำที่ สทนช. ออกให้

สทนช.จะรวบรวมรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูล เพื่อเชิญประชุมและคัดเลือกผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำทั้ง 3 ภาคส่วน ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 64 และคาดว่าจะประกาศรายชื่อ ของแต่ละภาคในแต่ละเขตลุ่มน้ำ เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำทั้ง 3 ภาคส่วน ในแต่ละเขตลุ่มน้ำ ณ สทนช.ส่วนกลาง สทนช.ภาค ทั้ง 4 แห่ง และเว็บไซต์ https://twuo.onwr.go.th ของ สทนช. ภายในเดือน ตุลาคม นี้

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co