สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ 20 มิถุนายน 2564ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลง

-แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ ทั้งประเทศ 37,096 ล้าน ลบ.ม. (45%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,460 ล้าน ลบ.ม. (45%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทั้งนี้ กอนช. ได้ติดตามโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบกระจายน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ ที่ดำเนินการโดย กรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้

-โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงสบเมย (จำนวน4 แห่ง) งบประมาณ 5.65 แสนบาทปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

-โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน A) ผลการดำเนินงานร้อยละ 50

-โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกลอเซโล) ผลการดำเนินงานร้อยละ 97

-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านละอูบ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบ โซน B) ผลการดำเนินงานร้อยละ 45

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านระบบการกักเก็บและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร ตลอดจนพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูงและบริเวณใกล้เคียงให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co