สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ 23 มิถุนายน 2564ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

-แม่น้ำสายหลัก ภาคตะวันออก มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ ทั้งประเทศ 36,943 ล้าน ลบ.ม. (45%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,344 ล้าน ลบ.ม. (45%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 2 แห่ง (อ่างฯน้ำพุง และอ่างฯหนองปลาไหล)

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม่น้ำบางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แห้งขอดนานกว่า 1 เดือน ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา ชาวบ้าน 7,000 ครัวเรือน ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ กอนช. มอบหมายกรมชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชน โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

ระยะเร่งด่วน

-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปากคลองส่งน้ำ 13 ขวา เร่งสูบน้ำผลิตน้ำประปา เพื่ออุปโภค-บริโภค

-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปากคลอง Waste Way บ้านกล้วย เร่งสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อเติมลงแม่น้ำบางขาม

-กำหนดรอบเวรการสูบน้ำจากแม่น้ำบางขาม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พื้นที่รับประโยชน์ 30,000 ไร่

ระยะยาว

-ขุดลอกแม่น้ำบางขามระยะที่ 1 ความยาว 14 กม. เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 2 ล้าน ลบ.ม.

-สร้างแก้มลิงจำนวน 3 แห่ง

อีจัน
www.ejan.co