สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยในระยะนี้

-แม่น้ำสายหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว ภาคเหนือ และภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลด

-ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 37,456 ล้าน ลบ.ม. (46%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,764 ล้าน ลบ.ม. (46%) ปริมาณน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำ 39.72 ล้าน ลบ.ม.น้ำระบาย 87.59 ล้าน ลบ.ม. เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 7 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 1 แห่ง (อ่างฯหนองปลาไหล)

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ 4 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ 4 มิถุนายน 2564ภาพ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทั้งนี้ สทนช. เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำตามแผนแม่บทน้ำฯ ด้านที่ 6 เพื่อสร้างเอกภาพ-ความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน

โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มอบหมายให้ สทนช.เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ทั้ง 6 ด้าน โดยความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทน้ำฯ ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ดังนี้

-เร่งจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ให้ครบถ้วนทั้ง 12 ฉบับ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จแล้วทั้งหมดภายในปี 2564

-จัดทำแผนแม่บทการบริการจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำ

-ดำเนินการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำสะแกกรังและลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออก

-จัดทำผังน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 ลุ่มน้ำ จาก 22 ลุ่มน้ำ

-พัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำใน 22 ลุ่มน้ำ

-วางเครือข่ายติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล

-จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

-พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของประเทศ

-พัฒนาแอพพลิเคชั่น Thai Water Plan ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่บูรณาการแผนงาน/โครงการด้านน้ำของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Related Stories

No stories found.