สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยประเทศไทยมีฝนน้อย ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ช่วงวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง

-แม่น้ำสายหลัก ภาคเหนือ ภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ ทั้งประเทศ 35,999 ล้าน ลบ.ม. (44%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 31.582 ล้าน ลบ.ม. (44%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 1 แห่ง (อ่างฯน้ำพุง)

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทั้งนี้ กอนช. ติดตามการดำเนินงานตาม 10 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 64 ตามนโยบายและข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยกรมทรัพยากรน้ำดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

-มาตรการที่ 4 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำและสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน โดยดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา ทำการติดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 24 สถานี ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ปิง กก และโขงเหนือ เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ และใช้เป็นกลไกเพื่อการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม อย่างเป็นระบบลุ่มน้ำ

-มาตรการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ

-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และระบบกระจายน้ำแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ประชาชนได้รับประโยชน์ 700 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 1,500 ไร่

-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและกระจายน้ำห้วยคันฉู-หนองผือ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co