พื้นที่ป่า 265,000 ไร่ อุทยานฯทับลาน จะอยู่หรือไป ทุกคนช่วยได้

กรมอุทยานฯ ชวนประชาชน แสดงความคิดเห็นการปรับปรุงแนวเขต อุทยานแห่งชาติทับลาน เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 ครม.มีมติ ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ส่งผลให้สูญเสียพื้นที่ไปกว่า 265,000 ไร่

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 ที่ได้มีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งจะทำให้มีเนื้อที่ลดลงประมาณ 265,000 ไร่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตดังกล่าว

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 ทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ ตามลิ้งนี้ได้เลย https://bit.ly/3RZ0mrx

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 4-5 ก.ค. 67 อีกด้วย

สำหรับข้อพิจารณาที่ใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็น 7 ข้อ ดังนี้

  1. ท่านเห็นชอบในการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ. 2543 ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือไม่ อย่างไร
  2. เมื่อปรับเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร
  3. มั่นใจหรือไม่ว่า ราษฎรที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่เป็นเกษตรกรผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ทำกิน และได้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่มาดั้งเดิม และจะสามารถควบคุมดูแลไม่ให้มีกระบวนการปรับเปลี่ยนการครอบครองไปอยู่ในมือของนายทุนหรือผู้มีฐานะดี
  4. การใช้แนวเขตเมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ป้องกันการบุกรุกป่าอนุรักษ์เพิ่ม มาใช้เป็นแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลาน ขัดต่อวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการสำรวจจัดทำแนวเขตเมื่อปี พ.ศ. 2543 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 หรือไม่
  5. จะเป็นแนวทางที่ใช้ขยายลุกลามให้เกิดการเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร ในเมื่อพื้นที่อื่นๆ ก็มีราษฎรที่อ้างว่าขาดแคลนที่ดินทำกิน และมีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ เพราะเป็นประชาชนคนไทยเช่นกัน
  6. เป็นการขัดต่อนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ ที่กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศหรือไม่ อย่างไร
  7. เป็นการส่งผลต่อสถานภาพการเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ จากการถูกลดคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (OUV) ตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก (UNESCO) หรือไม่

การแสดงความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญ เพราะจะนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่ออนาคตของอุทยานแห่งชาติทับลาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยร่วมกัน