กทม. ขับเคลื่อน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ มุ่ง ดูแลทุกมิติ

ปลัด กทม. เผย กทม. เดินหน้า ขับเคลื่อน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ อย่าง ต่อเนื่อง ดูแลให้ ครอบคลุม ทุกมิติ
กทม. ขับเคลื่อน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ มุ่ง ดูแลทุกมิติ

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ และเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีกรอบทิศทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557 – 2560) รวมทั้งนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร มาเป็นกรอบการจัดทำแผนฯ ซึ่งแผนฯ ระยะที่ 2 นี้เน้นการร่วมกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรุงเทพมหานครเพื่อให้นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนอย่างบูรณาการ

สำหรับการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุระดับประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้สูงอายุ ซึ่งแผนฯ ดังกล่าว แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

2.การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

3.ระบบคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ

4.การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

5.การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล

อย่างไรก็ตามขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2580) ของรัฐบาลรวมทั้งการประสานงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
ลูกสิงโต ไม่ใช่มาสคอต บังคับถ่ายรูป?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co