กทม. ตั้ง 37 จุดเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ปี2564

กทม. พร้อมดูแลรอบด้าน 37 จุดเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564
กทม. ตั้ง 37 จุดเฝ้าระวัง  7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ปี2564

วันนี้ (9 เม.ย.64)กทม.เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัย 37 จุด และจุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ให้กับประชาชน

กรุงเทพมหานคร ทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เตรียมความพร้อม ด้านกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ พร้อมด้วย อำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ เช่น รถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต รถตรวจการณ์ รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว รถสายตรวจ 191 รถบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร จัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังอันตราย จำนวน 37 จุด ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง จำนวน 11 จุด เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย.64

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดท ของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกรวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่าย ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น การช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพึงระมัดระวังอันตรายและเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ รถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต รถตรวจการณ์ รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว รถสายตรวจ 191 รถบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังอันตราย จำนวน 37 จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลัก 37 สถานี พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง จำนวน 11 จุด เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย.64

โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย การดูแลความปลอดภัยทางถนน และมาตรการป้องกันและควบคุม โควิด-19

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co