ก.ยุติธรรม เตรียมรื้อคดีอาญา ที่ไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือ ปชช.

รมว.กระทรวงยุติธรรม เตรียม รื้อฟื้น คดีอาญา เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ที่คิดว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก.ยุติธรรม เตรียมรื้อคดีอาญา ที่ไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือ ปชช.

วันนี้ (9 ม.ค. 65) นายสมศักดิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมเห็นถึงความสำคัญในการรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม หรือเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นคดีอาญา เพื่อให้พิจารณาใหม่เป็นการเฉพาะ โดยการขอรื้อฟื้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องขอแทน

2.กรณีเจ้าตัวเจ็บป่วย ไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง ให้ผู้มีอำนาจจัดการแทน เช่น บุพการี บุตรหลาน สามีภรรยา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนคำร้องขอต้องทำเป็นหนังสือ มีเอกสารให้ครบถ้วน ได้แก่ หมายจำคุกของผู้ต้องคำพิพากษา, สำเนาคำพิพากษาคดีอาญา, สำเนาบัตรประชาชน, คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น

สิ่งสำคัญของผู้ร้องเรียน ควรแจ้งความประสงค์ให้ชัดเจน ตามความต้องการ ดังนี้

- ขอรับการช่วยเหลือสืบพยานหลักฐาน, พยานบุคคคล, พยานวัตถุ, การพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

- ขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

- ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างศาลพิจารณาคดี

- ขอความช่วยเหลือในการคุ้มครองพยาน

ดังนั้น หากต้องการขอรื้อฟื้นคดีใหม่ ควรเตรียมข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อให้คำร้อง สามารถผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้มีกระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้ค่อนข้างมาก และได้มีการรับรองหลักการ รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ และตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526 ก็ได้วางหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการ ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญ ดังนั้นหากคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่กระทรวงยุติธรรม หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

คลิปอีจันแนะนำ
เสียง มนตรี อดีตรปภ.หื่น รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co