กรมคุมประพฤติ เผย สถิติ เมาแล้วขับ ต้นปี 2565 พบ 4 วัน 2,400 คดี

กรมคุมประพฤติ เผย สถิติ คดี เมาแล้วขับ ช่วง ต้นปี 2565 พบ 2,400 คดี ใน 4 วัน (29 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65)
กรมคุมประพฤติ เผย สถิติ เมาแล้วขับ ต้นปี 2565 พบ 4 วัน 2,400 คดี

วันนี้ (2 ม.ค. 65) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีขับรถในขณะเมาสุรา ที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ ต้อนรับวันปีใหม่ 1 มกราคม 2565 มีเพียง 52 คดี เนื่องจากศาลส่วนใหญ่ปิดทำการ ซึ่งสถิติยอดรวมสะสม 4 วัน ที่มีการควบคุมเข้ม ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 มีจำนวน 2,952 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 2,458 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.27, คดีขับเสพ 484 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.4, คดีขับรถประมาท 10 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.34, จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรายอดสะสมสูงสุด 3 อันดับ ยังคงเป็นจังหวัดเดิม ได้แก่ ชัยภูมิ 194 คดี, สกลนคร 159 คดี, และบุรีรัมย์ 157 คดี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติในวันที่สี่ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 36 คดี และ ปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 52 คดี เพิ่มขึ้น 16 คดี

ขอบคุณภาพ: กรมคุมประพฤติ
ขอบคุณภาพ: กรมคุมประพฤติ
ขอบคุณภาพ: กรมคุมประพฤติ
ขอบคุณภาพ: กรมคุมประพฤติ

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานบริการสังคม โดยการตรวจเยี่ยมด่าน แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตรวจวัดอุณหภูมิ และอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนที่เดินทาง ณ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน จำนวน 37 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคุมประพฤติ เน้นย้ำมาตรการคุมเข้มสำหรับผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา มีทั้งการติดกำไล EM จัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการทำงาน บริการสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการกระทำของตน และการป้องกันอุบัติเหตุ

อีกทั้งยังมีการจำแนกความเสี่ยงในการติดสุรา หากพบว่า มีความเสี่ยงสูง จะส่งบำบัดรักษา ณ สถานพยาบาล หากอยู่ในระดับควบคุมเข้มงวดหรือปานกลาง หรือมีประวัติการกระทำความผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา ให้ส่งไปเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้น ในรูปแบบค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง และหากเห็นสมควรอาจเสนอศาล ให้เพิ่มเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามความเหมาะสม เช่น การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือเพิ่มชั่วโมงการทำงานบริการสังคม

คลิปอีจันแนะนำ
“พังฟ้าใส” ชีวิตบนเส้นด้าย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co