กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนบุตร ก่อน วันหยุดสงกรานต์

กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงิน ช่วยเหลือกรณี เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เงินอุดหนุนบุตร วันที่ 9 เมษายน นี้ เนื่องจากวันที่ 10 และ 15 เมษายน ตรงกับ วันหยุดสงกรานต์
กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนบุตร ก่อน วันหยุดสงกรานต์

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งการโอนเงินช่วยเหลือ ในส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) และเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส. ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2564

กรมบัญชีกลาง แจ้งการโอนเงิน
กรมบัญชีกลาง แจ้งการโอนเงินภาพ กรมบัญชีกลาง

ซึ่งโดยปกติแล้ว กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน และดำเนินการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

แต่เนื่องจากวันที่ 10 และ 15 เมษายน 2564 ตรงกับช่วงวันหยุดสงกรานต์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงโอนเงินล่วงหน้าให้ก่อน ในวันที่ 9 เมษายน 2564

หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400 ในวันและเวลาราชการ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co