กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยนักโทษ คดีพืชกระท่อม 121 ราย

มีผลบังคับใช้วันแรก! กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยนักโทษ คดีพืชกระท่อม 121 ราย ต้องไม่มีคดีอื่นร่วมด้วย
กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยนักโทษ คดีพืชกระท่อม 121 ราย

คืนอิสรภาพ นักโทษ คดีพืชกระท่อม

วันนี้ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยตัว ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับพืชกระท่อมคดีเดียว ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้ใช้บังคับ เมื่อพ้น 90 วัน

จึงทำให้วันนี้ 24 สิงหาคม 2564 เริ่มมีผลบังคับ เป็นวันแรก โดยมีการยกเลิกฐานความผิดที่เกี่ยวกับพืชกระท่อม จากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5

ส่งผลให้บทกำหนดโทษเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลต่อคำพิพากษา และการลงโทษจำเลย กล่าวคือ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น หากยังรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงว่า นักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว ต้องมีความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมคดีเดียว เท่านั้น

นักโทษที่ทำความผิดคดีอื่นร่วมด้วย หากเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี จะยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป

ส่วนนักโทษเด็ดขาด จะได้รับการพิจารณาออกหมายจำคุกฉบับใหม่แทนหมายเดิม ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการส่งรายชื่อ และคำร้องของผู้ต้องขัง ไปยังศาลที่ออกหมายจำคุก เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย

ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิด เกี่ยวกับพืชกระท่อม อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถาน

ทั่วประเทศ จำนวน 1,297 ราย แบ่งเป็น

- นักโทษเด็ดขาด 1,038 ราย

- ผู้ต้องขังระหว่างฯ 259 ราย

โดยมีนักโทษ ที่กระทำความผิด เกี่ยวกับพืชกระท่อมคดีเดียว และจะได้รับการปล่อยตัว จำนวน 121 ราย แบ่งเป็น

- นักโทษเด็ดขาด 20 ราย

- ผู้ต้องขังระหว่างฯ 101 ราย

ซึ่งอยู่ระหว่างรอหมายศาล เพื่อปล่อยตัว ส่วนนักโทษอีก 1,176 ราย ที่ความผิดคดีอื่นร่วมด้วย อยู่ระหว่างพิจารณาคดี และออกหมายจำคุก ฉบับใหม่

การปล่อยตัวผู้ต้องขังทุกราย ต้องตรวจหาเชื้อ กักโรค รักษา และการกักตัว โดยผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวกลับภูมิลำเนา จะต้องปลอดเชื้อ

หากพบว่าต้ดเชื้อ กรมราชทัณฑ์ จะยังไม่ปล่อยตัวผู้พ้นโทษคนนั้น โดยเด็ดขาด

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co