กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผย U2T ยกระดับอัตราจ้างงาน สู่ชุมชนได้ถึง 95.4%

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผย โครงการ U2T ยกระดับอัตราจ้างงาน สู่ชุมชนได้ถึง 95.4% หรือกว่า 5.7 หมื่นคน ทั้งโอท็อป ท่องเที่ยว สุขภาพ เงินหมุนเวียนในชุมชนกว่า 700 ล้านบาทต่อเดือน
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผย U2T ยกระดับอัตราจ้างงาน สู่ชุมชนได้ถึง 95.4%
U2T ยกระดับอัตราจ้างงานภาพ อีจัน

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้โดยได้หยิบยกรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ระยะ 3 เดือน (ก.พ. – เม.ย.2564) ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้ ครม.พิจารณา โดยผลการดำเนินงานของโครงการ U2T ณ วันที่ 3 เม.ย. 2564 ปรากฎว่า สามารถจ้างงานได้ทั้งสิ้น จำนวน 57,264 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 95.4 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย

โครงการ U2T
โครงการ U2Tภาพ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ครม.ยังได้รับทราบผลการดำเนินการของผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T ว่าได้มีการข้อมูลชุมชน ข้อมูลตำบลได้สมบูรณ์แล้ว 2,898 ตำบลหรือคิดเป็นร้อยละ 96.60 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดและได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากว่าร้อยละ 45.8 เป็นตำบลที่มีศักยภาพมุ่งสู่ความยั่งยืนและความพอเพียง ขณะที่กว่าร้อยละ 50.8 เป็นตำบลที่พอจะอยู่รอดจากความยากลำบากและยังอยู่ในภาวะลำบาก

ภาพ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังโควิด–19 และโรคระบาดใหม่ พบว่าในภาพรวมทั้งประเทศ มีการตระหนักรู้และเฝ้าระวังโรคโควิด -19 มากกว่าร้อยละ 86 และที่สำคัญ ได้มีการจัดเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่มีอยู่เดิมจากฐานข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลจัดเก็บเพิ่มเติมผ่าน U2T แอพพลิเคชั่น ซึ่งได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วและได้มีการทดสอบระบบและการจัดเก็บข้อมูลในบางตำบลไปบ้างแล้วและได้เริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลจริงในเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป และ กลุ่มข้อมูลชุมชนที่จัดเก็บผ่านแอพพลิเคชั่น U2T ได้แก่ 1.ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พืช สัตว์ เห็ด รา เป็นต้น 2.ข้อมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น ข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยว อาหารประจำถิ่น ภาษา และกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น

ภาพ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ผู้ได้รับการจ้างงานยังได้รับการพัฒนาทักษะใน 4 ด้านในช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย.ที่ผ่านมาจากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิตัล โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสถาบัน Change Fusion ผ่านหลักสูตรอี–เลิร์นนิ่ง ด้านการเงิน จำนวน 10,299 คนหรือ 17.7 เปอร์เซ็นต์ ด้านดิจิตัล จำนวน 4,920 คนหรือ 8.2 เปอร์เซ็นต์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 3,701 คนหรือ 6.2 เปอร์เซ็นต์และด้านสังคม จำนวน 1,236 คนหรือ 2.1 เปอร์เซ็นต์

อีจัน
www.ejan.co