กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ ครม. เยียวยาโควิด ประกันสังคม มาตรา 33

ลุ้นที่ประชุมครม.! กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ เยียวยาโควิด ประกันสังคม มาตรา 33
กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ ครม. เยียวยาโควิด ประกันสังคม มาตรา 33

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 2 ก.พ.) จะมี การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับวาระนำเสนอ ครม. ที่สำคัญ ได้แก่ วาระของ กระทรวงแรงงาน และ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของโควิด ในกลุ่มแรงงานระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 ขึ้นมาหารือในที่ประชุม ครม.วันนี้หรือไม่

ส่วนวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ มีดังนี้ กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะและสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่..) พ.ศ... (กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ)

กระทรวงคมนาคมรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethic( Guideline)

สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยต่อการเสนอขอภาคยานุวัติสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันละกัน ในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนของสาธารณรัฐคาซัคสถานและสาธารณรัฐอินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2564

รวมถึงที่ประชุมครม. จะพิจารณากรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งในเบื้องต้น ครม.พร้อมไปชี้แจงต่อสภา ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้เลื่อนการประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้าเป็นวันที่ 15 ก.พ.แล้ว

ขอบคุณภาพ : thaigov.go.th
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co