กรุงเทพฯ เร่งเคลื่อนย้าย ซากรถยนต์ ภายในกุมภาพันธ์นี้

กรุงเทพฯ เร่งเคลื่อนย้าย ซากรถยนต์ ภายในกุมภาพันธ์นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
กรุงเทพฯ เร่งเคลื่อนย้าย ซากรถยนต์ ภายในกุมภาพันธ์นี้
ภาพ PR กทม.

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถยนต์ และการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ ในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณซอยพัฒนาการ 38 เขตสวนหลวง

ภาพ PR กทม.

โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักเทศกิจ ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถยนต์พร้อมการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ สำหรับพื้นที่เขตสวนหลวงนั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณซอยพระรามเก้า 3 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาซากยานยนต์อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมในพื้นที่เขตสวนหลวง

ภาพ PR กทม.

ซึ่งนับตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน มีสถิติการได้รับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนหรือออกตรวจพื้นที่ในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 48 คัน แบ่งเป็น เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้เคลื่อนย้ายเอง จำนวน 33 คัน สำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้ว จำนวน 12 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 3 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน (ซอยพัฒนาการ 26)

และในวันนี้จะทำการเคลื่อนย้ายยกซากรถที่เหลืออยู่ จำนวน 3 คัน บริเวณซอยพระรามเก้า 41 จำนวน 2 คัน และซอยพัฒนาการ 38 จำนวน 1 คัน โดยจะนำไปจัดเก็บที่สถานที่จัดเก็บซากยานยนต์เขตหนองแขม ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวตามกฎหมาย ได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของกรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

ภาพ PR กทม.

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต และ http://gid.bangkok.go.th/reward/default.php หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co