กศน. สร้าง สุขทุกช่วงวัย ด้วย นวัตกรรม สร้างโอกาส ทาง การศึกษา

กศน. เร่งสร้าง สุขทุกช่วงวัย โดยใช้ นวัตกรรม สร้างโอกาส ทาง การศึกษา สำรวจความต้องการ ก่อน เร่งพัฒนา
กศน. สร้าง สุขทุกช่วงวัย ด้วย นวัตกรรม สร้างโอกาส ทาง การศึกษา

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาโครงการพระราชดำริและพื้นที่สูง ดร.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่ายและคณะ ร่วมกับผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร และบุคลากร สังกัด กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) บ้านห้วยปูแกง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาใน ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) บ้านห้วยปูแกงได้ใช้นวัตกรรม "แผนที่สามมิติของชุมชน" ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการบริหารจัดและจัดการเรียนการสอน โดยนวัตกรรมนี้เป็นการขับเคลื่อนในชุมชนที่เริ่มต้นจาก

1.สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเป็นรายบ้าน

2.สำรวจปัญหา 5 ด้านของแต่ละบ้านที่ประกอบด้วย ปัญหาด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม

3.สำรวจความฝันความต้องการของแต่ละบ้าน และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการเป็นรายบ้าน และทั้งชุมชน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาความร่วมมืกับภาคีเครือข่ายในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับทุกคนในชุมชน

อันนำไปสู่การสร้าง "สุขทุกช่วงวัย" ให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่อไป

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า นวัตกรรมดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วน ในการใช้การศึกษาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง ซึ่งนวัตกรรมนี้จะเป็นการต่อจิ๊กซอว์ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ไปยังชุมชน ซึ่งสามารถขยายไปยังตำบล อำเภอ และจังหวัด ที่ต้องเป็นการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมสำหรับทุกคน ซึ่งแนวนวัตกรรมนี้ต้องนำไปขยายต่อในพื้นที่อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ขณะเดียวกัน เห็นได้ว่าในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเช่นนี้ ครู ศศช. ต้องปฏิบัติงานได้อย่างกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของคนในพื้นที่ซึ่งต้องใช้จิตวิญญาณที่สูงมาก จึงจะขับเคลื่อนได้สำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชม อย่างไรก็ตามเรื่องการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยสำหรับชนเผ่า ที่ได้ใช้หลักสูตรและนวัตกรรมเพื่อให้ทุกคนได้รู้หนังสือ ที่ทำให้เห็นว่า กศน.เราให้ความสำคัญกับทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งแสดงว่า กศน. เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาต้องผสมกลมกลืนนวัตกรรมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมเพื่อสร้างสิ่งใหม่โดยไม่ลืมความสำคัญของวัฒนธรรมฐานรากของชุมชนเดิมด้วย

คลิปแนะนำอีจัน
ฟังจากปาก ชาว LGBTQ มุมมองความเท่าเทียม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co