ขนส่งเอาจริง? เตรียมตัดแต้มใบขับขี่ ผู้ขับรถขนส่ง-สาธารณะ

รอบนี้เอาจริง? ขนส่งเตรียมตัดแต้ม ผู้ขับรถขนส่ง รถสาธารณะ เป็นเกณฑ์ในการต่อ เพิกถอน ใบขับขี่ หากผิดร้ายแรงตัดเป็น 0 คะแนนทันที
ขนส่งเอาจริง? เตรียมตัดแต้มใบขับขี่ ผู้ขับรถขนส่ง-สาธารณะ

เอาจริงแล้วนะ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 กรมขนส่งทางบก เปิดเผย เตรียมรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาใช้ โดยได้ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกด้วยการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค. 2564 นี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ

โดยจะให้ผู้ที่ขับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีการปรับปรุงกระบวนการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต โดยการนำระบบบันทึกคะแนน การตัดคะแนน มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และให้ผู้ที่ทำผิดถูกตัดคะแนน ต้องเข้าอบรมและทดสอบใหม่ กำหนดให้ใบขับขี่มีคะแนน 100 คะแนน สำหรับใช้ในการบันทึกคะแนนและตัดคะแนน จะมีการตัดคะแนนตามข้อหาความผิด 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน และกลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน ทางกรมขนส่งทางบกจะเริ่มแจ้งให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่ขับรถสาธารณะ และรถขนส่งทราบข้อมูลนี้ โดยสามารถศึกษาข้อหาความผิดแต่ละกลุ่ม ได้ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th และเพจเฟสบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก

นอกจากนั้นผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน และหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก) จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน หากขับรถไม่ระวังจนเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก จะถูกพักใช้ใบอนุญาตทันที และถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว

และผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนสามารถมาเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเพื่อคืนคะแนนได้ด้วยตนเอง หลักสูตรอบรมเวลา 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน และหลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน ทั้งนี้ จะได้รับคืนคะแนนที่ถูกตัดในวันที่ผ่านการอบรมทดสอบ หากไม่ผ่านการทดสอบสามารถขอเข้ารับการทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขอเข้ารับการอบรมและทดสอบครั้งแรก โดยคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน 100 คะแนน โดยสามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ปีละ 1 ครั้ง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co