คปภ. สั่ง "เดอะ วัน" หยุดรับ ประกัน วินาศภัย ชั่วคราว หลังพบ หลักฐาน

คปภ. มีมติเห็นชอบ "เดอะ วัน" หยุดรับ ประกัน วินาศภัย เป็นการชั่วคราว หลังพบ หลักฐาน เกี่ยวกับฐานะการเงิน
คปภ. สั่ง "เดอะ วัน" หยุดรับ ประกัน วินาศภัย ชั่วคราว หลังพบ หลักฐาน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เนื่องจากนายทะเบียนพบว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง, มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน, จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไม่เพียงพอ ตามที่กฎหมายกำหนด, มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เดอะ วัน ประกันภัย แจ้งปิดปรับปรุง 2 สัปดาห์
คปภ. สั่ง "เดอะ วัน" หยุดรับ ประกัน วินาศภัย ชั่วคราว หลังพบ หลักฐาน

สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีหลักฐานว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัย หรือประชาชนได้ มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท

นอกจากนี้ยังประกาศปิดทำการ โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล ทำให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้เอาประกันภัย และประชาชนจำนวนมาก นายทะเบียนจึงเห็นว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาจจะดำเนินการให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน บอร์ด คปภ. จึงมีคำสั่งให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว, แก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง, เปิดทำการติดต่อกับประชาชนทุกวัน, จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย และจัดส่งรายงานให้สำนักงาน คปภ. ทุกวันทำการนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง, เร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด, และต้องรายงานความคืบหน้าทุกวันทำการ

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ติดต่อได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ www.oic.or.th

คลิปอีจันแนะนำ
นึกว่า “งู” ดูๆ เป็น “ปลาไหล”

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co