ครม. อนุมัติ สร้างที่พักผู้สูงอายุ วงเงิน 1,345 ล้านบาท

ครม. อนุมัติ สร้างที่พักผู้สูงอายุ วงเงิน 1,345 ล้านบาท มุ่งส่งเสริมการมีที่พักอาศัย
ครม. อนุมัติ สร้างที่พักผู้สูงอายุ วงเงิน 1,345 ล้านบาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติให้กรมธนารักษ์และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินโครงการ “ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ กรอบวงเงิน ประมาณ 1,345.934 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เมื่อมีผู้เช่า (Leasehold) ห้องพักแล้วทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุสนใจจองสิทธิเช่าห้องพักอาศัยแล้ว 1,310 ราย โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิการพักอาศัย 30 ปี สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาลไทย

โดยโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามา-ธนารักษ์ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สำหรับการดำรงชีวิต รวมทั้งยังเป็นการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสทางธุรกิจ และช่องทางการหารายได้ให้กับ ธพส. และรัฐ ประกอบด้วย

1.อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 921 ห้อง

2.อาคารให้บริการ ส่วนกลาง

3.อาคารสำนักงาน และพื้นที่พาณิชย์

ขอบคุณภาพจาก : Ramathibodi Elderly Care and Hospice

โดยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ ไว้ว่า ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ในวันจองสิทธิ์และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี มีรายได้หลังเกษียณอย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือนโดยอาจจะเป็นรายได้โดยตรงของผู้สูงอายุเช่นเงินบำนาญ หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลานก็ได้ โดยมีสิทธิที่พักอาศัย 30 ปี ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น เว้นแต่ขายคืนให้ผู้บริหารโครงการ ฯ และไม่ตกทอดทายาท

ขอบคุณภาพจาก : Ramathibodi Elderly Care and Hospice

ขณะที่สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

1.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิที่ไม่รุนแรง สามารถใช้ห้องพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

2.กรณีเข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงแต่ยังสามารถอาศัยอยู่ในห้องพักได้ โดยมีญาติหรือผู้ดูแล

3.กรณีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการดูแลในระยะยาว จะได้รับสิทธิการอยู่ในสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี เมื่อห้องว่าง

4.กรณีเข้าสู่ภาวะผู้ป่วยระยะท้ายที่คาดว่าจะเสียชีวิตภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถใช้บริการสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายใน Hospice Zone สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อและเงื่อนไขผ่อนเป็นพิเศษ ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ได้มีการวางกรอบงบ ฯ การลงทุนโครงการไว้ ที่จำนวน 1,345.934 ล้านบาท โดยใช้งบลงทุนของ ธพส. ส่วนที่ผู้สูงอายุต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

1.ค่าเช่าสิทธิ์ที่ห้องพักเริ่มต้นที่ 1.82 - 3 ล้านบาท

2.ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือนละ 2,000 บาท

3.ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เดือนละ 2,000 บาท

4.เงินทุนสำรองในการดำรงชีพขณะอยู่ในโครงการ จำนวน 300,000 บาท

5.ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ชำระตามจริง

คลิปอีจันแนะนำ
ต๊ะ บอยสเก้าท์ แจ้งความ นอท กองสลากพลัส ข้อหา หมิ่นประมาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co