ครม. เห็นชอบ เพิ่ม 12 ส.ค. เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

ครม. มีมติ เห็นชอบ เพิ่มวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ครม. เห็นชอบ เพิ่ม 12 ส.ค. เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

ครม.เห็นชอบให้ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ วันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า การประกาศให้มีวันผ้าไทยแห่งชาติ เป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทย เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพและรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ ซึ่งวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงเป็นวันที่เหมาะสมที่จะประกาศให้เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาล

ขณะเดียวกันในปี 2565 นี้ รัฐบาลมีนโยบายจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 65 ซึ่งจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับโครงการและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่างๆที่ก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี รัฐบาลจึงกำหนดจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการต่างๆของพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดและขยายผลให้เป็นรูปธรรม โดยจะดำเนินการให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติทุกประการ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า วันผ้าไทยแห่งชาติ จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า National Thai Textile Day โดยได้นิยาม “ผ้าไทย”ว่า ผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการสืบทอดต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโดยฝีมือคนไทย โดยใช้เทคนิค เช่น การทอ จก ยก ขิด ล้วง ปัก มัดหมี่ มัดย้อม บาติก พิมพ์ โดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ไหม ฝ้าย ใยกัญชง ใยสับปะรด ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเป็นต้น และมีตัวอย่างของประเทศอื่นๆที่ได้กำหนดวันผ้าแห่งชาติขึ้น เช่น อินโดนีเซีย

วันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบาติกแห่งชาติ, ญี่ปุ่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันฟุนโดชิ หรือวันผ้าเตี่ยว, จอร์เจีย วันที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันสิ่งทอแห่งชาติ, สโลวัก วันที่ 8 กันยายน เป็นวันเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน,สโลวีเนีย เดือนกันยายน เป็นวันมรดกเครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งกายประจำชาติ และบังกลาเทศ วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งทอแห่งชาติ

คลิปอีจันแนะนำ
กระเป๋าย่ามลาหู่ สร้างรายได้ให้ชนเผ่า!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co