คลัง เตรียม เก็บ ภาษี ความเค็ม มุ่ง ลด อาการป่วย

กระทรวงการคลัง ศึกษาแนวทางการจัด เก็บ ภาษี ความเค็ม ตามปริมาณโซเดียม เพื่อ สุขภาพ ประชาชน
คลัง เตรียม เก็บ ภาษี ความเค็ม มุ่ง ลด อาการป่วย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย ว่า ปัจจุบันกรมสรรพสามิต อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีความเค็ม ตามปริมาณโซเดียม และจะดำเนินมาตรการในช่วงเวลาที่เหมาะสม หลังจากทุกฝ่ายมีความพร้อมและศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลจากการสำรวจในปีที่ผ่านมา พบว่า คนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ยวันละ 9.1 กรัม ซึ่งสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนด เกือบ 2 เท่า นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งช่วยกันแก้ไข เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพราะอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคที่มาจากการบริโภคโซเดียมนั้น มีค่อนข้างสูง โดยมีเป้าหมายให้การบริโภคโซเดียมของคนไทยในแต่ละวันให้น้อยกว่า 20% ต่อคนต่อวัน หรือเหลือ 2,800 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน จากอัตราการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันที่ 3,600 มิลลิกรัม ต่อคนต่อวัน และมีเป้าหมายให้ลดต่ำกว่า 2,000 มิลลิกรัม ต่อคนต่อวัน

อย่างไรก็ตาม มาตรการภาษีก็เป็นอีกหนึ่งส่วนในการที่จะลดการบริโภค เห็นได้จากการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณความหวาน ช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ก็ต้องปรับตัวกันด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การรณรงค์และสร้างมาตรฐาน เช่น ให้กลุ่มอาหารสำเร็จรูปปรับเปลี่ยนสูตร และพฤติกรรมของประชาชนในเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงอาหาร ถึงแม้อาจจะทำได้ยาก แต่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ ผลของการบริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียมเกินมาตรฐาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการภาษีดังกล่าว จะกำหนดกรอบระยะเวลาสำหรับการเริ่มใช้เมื่อใดนั้น ต้องดูข้อมูลความพร้อม ทั้งส่วนของร้านอาหารและประชาชนที่จะต้องปรับตัว ซึ่งจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง

คลิปแนะนำอีจัน
“มนุษย์ช่วยเรา กับลูกในท้องด้วยนะ”

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co