คุณแม่อย่าลืมนะคะ เช็กสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร พรุ่งนี้! (10 ก.พ. 64)

ผู้ปกครองอย่าลืมเช็กสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร จากรัฐฯ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ออกพุธนี้ (10 ก.พ. 64)
คุณแม่อย่าลืมนะคะ เช็กสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร พรุ่งนี้! (10 ก.พ. 64)

คุณแม่ ตรวจสอบสิทธิ์กันแล้วหรือยัง? เงินอุดหนุนบุตร จากรัฐฯ ออกวันพุธที่ 10 ก.พ. 2564 นี้แล้วนะคะ!!!

เงินอุดหนุนบุตร จากรัฐฯ ในครั้งนี้เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่าย ให้เด็กมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดย เงินอุดหนุนบุตร ในครั้งนี้ จะเป็นเงินที่รัฐจ่ายให้กับผู้เลี้ยงดูเด็กอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายเดือน โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือ เงินอุดหนุนบุตร

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์

1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

1.มีสัญชาติไทย

2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือ เงินอุดหนุนบุตร

สถานที่รับลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขตฯ

เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co