จุฬาฯ จ่อสอบปม สโมสรนิสิต ยกเลิกขบวน อัญเชิญพระเกี้ยว

ไม่อยู่เฉย! จุฬาฯ เตรียมสอบฟันวินัย กรณีสโมสรนิสิตประกาศ ยกเลิกขบวน อัญเชิญพระเกี้ยว
จุฬาฯ จ่อสอบปม สโมสรนิสิต ยกเลิกขบวน อัญเชิญพระเกี้ยว

จากกรณีที่ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ออกแถลงการณ์ คณะกรรมการบริหาร สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศยกเลิกกิจกรรม อัญเชิญพระเกี้ยว ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ โดยอ้างว่าเป็นการยุติความไม่เทียม จนมีดราม่าถกสนั่นออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สโมสรนิสิตจุฬาฯ ประกาศยกเลิก อัญเชิญพระเกี้ยว ยุติความไม่เทียม
จุฬาฯ จ่อสอบปม สโมสรนิสิต ยกเลิกขบวน อัญเชิญพระเกี้ยว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (27 ต.ค. 64) สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เตรียมสอบข้อเท็จจริง ปมคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ ยกเลิกกิจกรรม อัญเชิญพระเกี้ยว ว่า ขัดต่อคุณธรรม และ สร้างความกระทบบุคคลอันเป็นที่เคารพของผู้อื่นหรือไม่ โดยมีใจความระบุว่า...

โดยที่ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายในทางเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนความเชื่อถือและความเสื่อมใสศรัทธาต่างๆ หากแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติมาช้านาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของสังคมไทยดังกล่าว ที่สอดคล้องกับอุดมคติในวงวิชาการเสมอมา มหาวิทยาลัย จึงให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ อายุ เพศ ภูมิหลังทางสังคม หรือแม้แต่ความเชื่อในทางการเมือง

ดังจะเห็นได้จากการที่ มหาวิทยาลัย เคารพในเสรีภาพทางความคิด และทางวิชาการของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และเป็นเหตุการณ์ปกติสามัญของทุกสังคม

อย่างไรก็ดี ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นบทบาทตลอดมาที่จะต้องแนะนำ และดูแลให้กิจกรรมของนิสิตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการหนักเบาตามควรแก่กรณี

ฉะนั้น หากความปรากฏว่า นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้กระทำการในลักษณะที่เป็นการไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านการออกแถลงการณ์ หรือหนังสือสิ่งพิมพ์ ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพ เทิดทูนสักการะของผู้อื่น โดยที่มิได้เป็นไปตามหลักวิซาการ กล่าวคือ มิได้กระทำไปด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้าน อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล หรือเป็นการแสดงออกที่ไม่เคารพต่อความเห็นต่าง หรือความเชื่อ ความเสื่อมใสของผู้อื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย่อมไม่อาจนิ่งเฉย พร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่จะดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อกล่อมเกลานิสิตของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในครรลองของหลักความรู้คู่คุณธรรม

รวมทั้งจะได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว หากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป

ภาพจาก FB CU Coronet

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า การคำเนินการของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลิดรอน หรือจำกัดเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ หรือทางอื่นใด หากแต่เป็นไปเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมงามพร้อมทุกด้านเท่านั้น

ภาพจาก สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิปอีจันแนะนำ
บั้งไฟพญานาคมีจริง ถ้าลาวทำ จะจ้างมาทำให้ดู

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co