ถามใครมา?? นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ คนไทย พบ ไม่สนับสนุน หนังโป๊เสรี

ถามใครมา?? นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ คนไทย พบ ไม่สนับสนุน หนังโป๊เสรี

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ ความคิดเห็น พบ คนไทย ไม่สนับสนุน หนังโป๊เสรี ชี้ ไทยเป็นเมืองพุทธ ระบุ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยดูหนังสือโป๊

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่" โดยระบุว่า นิด้าโพลได้ทำการสำรวจข้อมูลดังกล่าว ระหว่าง วันที่ 22-24 พ.ย. 64 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี ซึ่งการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.82 เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก

ขอบคุณภาพจาก : NIDA Poll

ผลการสำรวจ การเคยดู "หนังสือโป๊" ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.14 ระบุว่า ไม่เคยดู, ร้อยละ 45.78 เคยดู, และร้อยละ 0.08 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ สำหรับการเคยดู "หนังโป๊" ของประชาชน พบว่า ร้อยละ 56.50 เคยดู ขณะที่ ร้อยละ 43.50 ไม่เคยดู ขณะที่ความคิดเห็นของประชาชน ต่อข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี พบว่า ร้อยละ 62.89 ไม่เห็นด้วย เพราะส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากเกินไป ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ จึงขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศ อาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณภาพจาก : NIDA Poll

รองลงมา ร้อยละ 14.15 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะอาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ยากต่อการควบคุม อาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจะให้เปิดเสรีเลยไม่ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีขอบเขต เช่น การจำกัดช่วงอายุ ร้อยละ 12.55 ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้, ร้อยละ 7.98 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ สังคมปัจจุบันเปิดกว้างยอมรับเรื่องนี้ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดเสรี ก็มีการลักลอบผลิตอยู่ดี

คลิปอีจันแนะนำ
#นางงามมีผัวแล้ว ลดน้ำหนัก 20 กก. เพื่อตามฝัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co