นายกฯ ย้ำ พร้อมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ สตรี สร้างโอกาส อาชีพ คุณภาพชีวิต

นายกฯ ย้ำ รัฐบาล พร้อมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ สตรี อย่างรอบด้าน ยกระดับ สร้างโอกาส อาชีพ คุณภาพชีวิต เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ ส่งเสริมบทบาท เป็นพลังขับเคลื่อน พัฒนาประเทศ
นายกฯ ย้ำ พร้อมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ สตรี สร้างโอกาส อาชีพ คุณภาพชีวิต

นายกฯ ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพสตรีอย่างรอบด้าน ยกระดับ สร้างโอกาส อาชีพ คุณภาพชีวิต เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ ส่งเสริมสตรีมีบทบาท เป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวท่อนหนึ่ง ในปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลังงานสตรีขับเคลื่อนประเทศ” เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 ถึงการที่สังคมไทย เปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในด้านครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติ แสดงให้เห็นว่าสังคมให้โอกาสผู้หญิงในการเข้าถึง และยอมรับความสามารถของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลมุ่งยกระดับและสร้างโอกาสของผู้หญิง โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งแผนต่าง ๆ นี้เชื่อมโยงไปถึงการกำหนดแผนปฏิบัติการ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการต่าง ๆ ของสมาชิกกองทุนที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำเพื่อพัฒนาศักยภาพ และแก้ไขปัญหาในท้องที่ของตน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนฯ ว่า นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สมาชิกร่วมกันทำโครงการไปแล้วกว่า 24,683 โครงการ และให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกว่า 65,891 โครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมคณะทำงานทุกระดับทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยกันขับเคลื่อน รวมทั้งสมาชิกที่ช่วยกันระดมความคิดเห็นและออกแบบโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนตนเอง จนทำให้โครงการประสบความสำเร็จ เช่น โครงการ “ร้านค้าของชุมชน เพื่อชุมชน” ของชุมชนบ้านเขารวกน้อย จ.ลพบุรี โครงการ “จากเส้นด้ายสู่การทอเป็นลวดลาย กลายเป็นผ้าไทยที่ทอด้วยใจ” ของกลุ่มทอผ้าบ้านเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

จากภาพความสำเร็จเหล่านี้ นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสตรี ที่เหมาะสมต่อการได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง และก้าวหน้าต่อไปมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การจัดจำหน่าย และการออกแบบที่มีความทันสมัย แต่คงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและชุมชน รักษาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบทบาทสตรีให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถานการณ์โลก เพื่อร่วมกันเดินหน้าประเทศไปสู่โลกยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยีก้าวสู่สังคม 4.0

นายกรัฐมนตรีย้ำ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและองค์กรสตรีด้วยความมั่นคง โปร่งใส เพื่อที่จะทำให้สตรีมีความมั่นคงทางรายได้ มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชนเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

คลิปอีจันแนะนำ
ย้อนดูมุมมอง "เฟิสตี้ สาวข้ามเพศ" ด้านความเท่าเทียม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co