น้ำดื่มตรา OK สวมเลข อย. ผลิตภัณฑ์อื่น!

อย.เตือน! อย่าซื้อน้ำดื่มตรา OK พบสวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
น้ำดื่มตรา OK สวมเลข อย. ผลิตภัณฑ์อื่น!

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ น้ําดื่มตรา OK เลขสารบบอาหาร 10-1-10246-1-0001 ผลิตโดย น้ําดื่ม โอ.เค. 39/5 ซ.ร่วมพลัง ถ.พระรามที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. ข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ในระบบ และฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกัน

โดย อย. ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ปลอม เนื่องจากเลขสารบบอาหารดังกล่าว ได้รับอนุญาตในชื่อผลิตภัณฑ์ผงพะโล้ (ตราเป็ดคู่) ชื่อผู้รับอนุญาต คือ บริษัทเป็ดคู่ (2002) จํากัด บ้านเลขที่ 1320,1322 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน- ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มตรา OK แต่อย่างใด จึงเป็นการสวมเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม

อย. แนะนำว่า ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มตรา OK เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ทราบแหล่งที่มา ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง เพราะอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหรือมีสารปนเปื้อนอันตราย ทั้งน้ี ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภค ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลอนุญาตทาง Oryor Smart Application หรือเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th ก่อนทุกคร้ัง ซึ่งข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์และข้อมูลในระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องตรงกัน แสดงว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co