บิ๊กตู่ เเถลงต่อสภาฯ งบประมาณปี 66 พุ่งเป้าเเก้ความจน

นายกรัฐมนตรี แถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 66 ต่อสภาฯ ย้ำรัฐบาลใช้งบประมาณให้ประโยชน์สูงสุดต่อ ปชช. สอดคล้องสถานการณ์โควิด
บิ๊กตู่ เเถลงต่อสภาฯ งบประมาณปี 66 พุ่งเป้าเเก้ความจน

(31 พ.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเป้าหมายและแนวทางร่าง พ.ร.บ.ฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและโรคโควิด-19

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของรัฐบาล ประกอบด้วย

1.ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายของรัฐบาล

2.ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

3.ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

5.ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลได้นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง เพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ และได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้ คุณธรรม จิตสาธารณะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างหลักประกันทางสังคม รวมถึงหลักประกันสวัสดิการแรงงาน และเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม

คลิปอีจันแนะนำ
ภัยจากบุหรี่ ร้ายแรงกว่าที่คิด 31พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co