ป.ป.ช.ส่งคำร้อง ศาลฎีกา วินิจฉัย คดี ปารีณา ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อ ศาลฏีกา ขอให้มีการวินิจฉัย คดี ปารีณา มีความผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
ป.ป.ช.ส่งคำร้อง ศาลฎีกา วินิจฉัย คดี ปารีณา ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
ภาพจากอีจัน

ที่ศาลฎีกา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน ในกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

ภาพจาก เพจ ปารีณา ไกรคุปต์

ภายหลัง ปปช.มีมติชี้มูลเรื่องดังกล่าว 9 เสียงเห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการไต่สวนว่าการกระทำของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561ข้อ 11และข้อ17ประกอบข้อ 3และข้อ 27วรรคสอง ให้เสนอเรื่องนางสาวปารีณาไกรคุปต์ (ผู้คัดค้าน) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ดังกล่าวต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561มาตรา87ต่อไป

ท้ายคำร้อง ป.ป.ช.ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง 1.ให้ น.ส.ปารีณา ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา และ 2.ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง นับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี โดยศาลฎีกาจะพิจารณาคำร้องเพื่อมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co