ปภ. รายงาน 12 จังหวัด น้ำท่วม อ่วม !

เช็กสถานการณ์ อุทกภัย วันนี้ (20 ก.ย.64) ปภ. รายงาน 12 จังหวัด น้ำท่วม อ่วม !
ปภ. รายงาน 12 จังหวัด น้ำท่วม อ่วม !

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 20 กันยายน 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ประจำวัน

โดยกรมชลประทาน ได้เปิดเผยถึง สถานการณ์อุทกภัย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กําแพงเพชร เลย ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา

-พิษณุโลก มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางระกํา บริเวณ หมู่ 4 ต.บึงกอก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก จํานวนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของราษฎร คาดว่าภายใน 7-10 วัน ถ้าไม่มีฝนตกเพิ่ม จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-สุโขทัย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เนื่องจากน้ำไหลล้น Spillway และปริมาณ ฝนที่ตกในพื้นที่ จํานวน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอทุ่งเสลี่ยม อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง และอําเภอเมือง หากไม่มี ฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 5 วัน

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-กําแพงเพชรและพิจิตร มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอคลองขลุง พื้นที่บ้านหนองเต่าทอง หมู่ 12 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร จํานวน 30 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร 300 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง เล็กน้อย และอําเภอพรานกระต่าย พื้นที่บ้านคอลงแม่ระกา หมู่ 2 บ้านคลองสงการณ์ หมู่ 10 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาท่อทองแดง จํานวน 2 จุด พื้นที่บ้านวังพาน หมู่ 4 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร จํานวนพื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่ และ พื้นที่บ้านเขานางทอง หมู่ 17 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร จํานวนพื้นที่การเกษตร 3,000 ไร่

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-เลย มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อําเภอ ได้แก่ อำเภอด่านซ้าย สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำในลําน้ำหมันภายในตัว อำเภอด่านซ้าย ลดระดับลงประมาณ 1.00-2.00 ม. ภาพโดยรวมน้ำอยู่ในลําน้ำและใกล้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

-ขอนแก่น มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอชุมแพ จํานวน 2 จุด ที่บ้านสนามบิน ตําบลโนนสะอาด ระดับน้ำท่วม 0.60 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 50 ไร่ และที่บ้านท่าเดื่อ ตําบลไชยสอ ระดับน้ำท่วม 1.00 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 300 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำ มีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากยังคงมีฝนตกด้านเหนือน้ำ การระบายน้ำของ ปตร.น้ำเชิญ (ชุมแพ) และ ปตร.หนองเรือ เปิดบานพ้นน้ำ คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่ 25 ก.ย.64 หากไม่มีฝนในพื้นที่เพิ่มเติม

-ชัยภูมิ มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอภูเขียว บริเวณอาคารอัดน้ำด้านท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 23+007 บ้านโนนเจดีย์งาม ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำท่วม 0.50 เมตรรวมพื้นที่ผลกระทบอุทกภัย จํานวน 70 ไร่ บริเวณหมู่ 1,4,15,16 ตำบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีระดับน้ำท่วม 0.60-1.00 เมตร รวมพื้นที่ผลกระทบอุทกภัย จํานวน 800 ไร่ ระดับน้ำลดลงในอีก 3 วันข้างหน้า หากไม่มีฝนใน พื้นที่เพิ่มเติม

-นครราชสีมา ลุ่มน้ำลําเชียงไกร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 อําเภอ ได้แก่ อ.โนนไทย และ อ.ด่านขุนทด

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-ชัยนาท มีพื้นที่น้ำท่วมขัง 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสรรคบุรี ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง แต่ยังคงมี น้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2-7,9-10 และ 12 ต.บางขุด หมู: 2-3 ต.ดอนกํา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จํานวน 3,130 ไร่

-อ่างทอง มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอวิเศษชัยชาญ สถานการณ์น้ำในคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 มีระดับน้ำสูงเริ่มล้นคันกั้นน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6,7 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

-สุพรรณบุรี มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อําเภอ ได้แก่ อ.ดอนเจดีย์ ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง แต่ยังคงมี น้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ และ หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จํานวน 713 ไร่ ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง และได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม น้ำฝน และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 - 2 สัปดาห์

-พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเสนา และอําเภอผักไห่ ปัจจุบัน มีน้ำท่วมขังใต้ถุนบ้านที่ยกสูง 5 หมู่บ้าน ดังนี้ ม.8 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ ท่วมสูงจากพื้นดิน 83 ซม. จํานวน 15 ครัวเรือน ม.4 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา ท่วมสูงจากพื้นดิน 80 ซม. จํานวน 1 ครัวเรือน ม.5 ต.หัวเวียง อ.เสนา น้ำท่วมสูงจากพื้นดิน 181 ซม. จํานวน 3 ครัวเรือน ม.2 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา ท่วมสูงจากพื้นดิน 137 ซม. จํานวน 7 ครัวเรือน ม.4 ต.หัวเวียง อ. เสนา น้ำท่วมสูงจากพื้นดิน 183 ซม. จํานวน 1 ครัวเรือน และ ม.1 ต.บ้านแพน อ.เสนา น้ำท่วมสูงจากพื้นดิน 84 ซม. จํานวน 14 ครัวเรือน

ด้านกรมทางหลวง ก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำ ในวันนี้

-ตาก วันที่ 18ก.ย. 2564 เวลา 05.30 น.

บน ทล. 101 ตอน น้ำดิบ – คุยประดู่ ช่วง กม.28+860 – กม.30+000 LT ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรผ่านได้ แต่ไม่สะดวก จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ล่าสุด เช้าวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 08.30 น. ระดับน้ำ 18 ซม. การจราจรผ่านได้

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-สุโขทัย วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 08.00 น.

บน ทล. 12 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ช่วง กม.163+428 -กม.163+518 ด้านซ้ายทาง (วงเวียนแยกบ้านนา) ระดับน้ำ 7 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ล่าสุด เช้าวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 08.30 น. ระดับน้ำ 11 ซม. การจราจรผ่านได้

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-กำแพงเพชร วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 07.30น.

บน ทล. 1 ตอนโนนปอแดง - ปากดง ช่วง กม.391+600 - กม.392+600(ด้านซ้ายทาง) ระดับน้ำ 20 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ล่าสุด เช้าวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 08.30 น. ระดับน้ำ 16 ซม. การจราจรผ่านได้ ด้วยความระมัดระวัง

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-กระบี่ วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น.

บน ทล.4206 ตอน ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง ช่วง กม.14+600 -14+700 ระดับน้ำ 10-15 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-พิษณุโลก ที่ ทล.1303 ตอนปลายนา - หนองตูม ที่ กม.17+628 เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้ท่อระบายน้ำ และคันทางเกิดการทรุดตัว การจราจร ผ่านไม่ได้ โปรดใช้เส้นทางเลี่ยง

ล่าสุด จนท.ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) นำเครื่องจักร และอุปกรณ์เข้าติดตั้งสะพานเบลี่ย์ (สะพานเหล็ก) เพื่อเร่งแก้ไข ทล.1303 กม.17+628 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เร่งดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-สระแก้ว

วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 12.00 น.บน ทล.3366 ตอน ท่าข้าม-โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.5+200-5+350 LT,RT,และกม.6+800-6+850LT,RT ระดับน้ำ 10-15 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น. บน ทล. 3586 ตอน โคกสะแบง - หนองเอี่ยน ช่วง กม.1+300-1+380 LT,RTระดับน้ำ 10-15 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-ศรีสะเกษ วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น.

บน ทล. 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม.62+000 กม.62+400 ขวาทาง ระดับน้ำ 10 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

บน ทล. 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม.58+900 กม.59+500 ขวาทาง และซ้ายทาง ระดับน้ำ 10-15 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-ชลบุรี วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13.20 น.

บน ทล.7 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย ช่วง กม.103+350 (ขาเข้า และ ขาออก) ระดับน้ำ 10-15 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.อำนวยความสะดวก ล่าสุด 14.10 น. ระดับน้ำลดสู่สภาวะปกติ

บน ทล. 7 ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ที่ กม. 149+855 ด้านซ้ายทาง ใต้สะพานต่างระดับอู่ตะเภา ระดับน้ำ 50 ซม. การจราจรผ่านได้ แต่ไม่สะดวก จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-นครราชสีมา วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13.30น.

บน ทล. 205 ตอน โคกสวาย – แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.219+400 - กม.219+600 ด้านซ้ายทางและขวาทางระดับน้ำ 10-15 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก เวลา 14.30 น. ระดับน้ำลดสู่สภาวะปกติ

วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15.20 น. บน ทล. 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ช่วงกม.82+200 - 82+400 ระดับน้ำ 5 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-ตราด วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น.

บน ทล.3 ตอน เขาสมิง-แม่น้ำตราด ที่ กม.398+650 - 398+850 ด้านขวาทาง ระดับน้ำ 20 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ล่าสุด 14.15 น. ระดับน้ำลดสู่สภาวะปกติ

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-น่าน วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 13.40 น.

บน ทล. 1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย ที่ กม.76+575 (ด้านขวาทาง) การจราจรผ่านได้ 1 ช่องจราจร จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก เร่งแก้ไขให้การจราจรผ่านได้

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง

-เชียงใหม่ วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15.00 น.

บน ทล. 108 ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ช่วง กม.25+450 - 25+900 ด้านขวาทาง ระดับน้ำ 10 ซม. การจราจรผ่านได้ จนท.ติดตั้งป้าย อำนวยความสะดวก

ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
ขอบคุณภาพจากกรมทางหลวง
คลิปอีจันแนะนำ
หรือนี่คือ ดาวเคราะห์ดวงใหม่? ถนนเป็นหลุมเป็นเหตุสังเกตได้

Related Stories

No stories found.