ผู้ใช้รถ-ถนนควรรู้ คนนั่งไม่ คาดเข็มขัด นิรภัย มีโทษปรับ

ผู้ใช้รถ-ถนนควรรู้ คนนั่งไม่ คาดเข็มขัด นิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน
ผู้ใช้รถ-ถนนควรรู้ คนนั่งไม่ คาดเข็มขัด นิรภัย มีโทษปรับ

จากประกาศราชกิจจานุเบกษา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 มีข้อบังคับที่น่าสนใจ โดยที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้ต่อไปคนนั่ง ต้องคาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยถ้าผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับ 2 พันบาท มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน

โดย พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ในอีก 4 เดือนข้างหน้า หรือประมาณวันที่ 5 กันยายน 2565 จันจึงพาไปส่องขอกฎหมาย เพื่อให้รู้เท่าทันในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง

มาตรา 35

รถที่ขับช้ากว่ารถคันอื่นให้ขับรถชิดขอบทางเดินรถฝั่งซ้ายเท่าที่จะทำได้ ให้เดินรถทางขวาของทางเดินรถได้ตามที่จำ

มาตรา 43

 • ไม่ขับขี่รถขณะหย่อนความสามารถในการขับ

 • ไม่ขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น

 • ไม่ขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 • ไม่ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว

 • ไม่ขับรถที่ผิดปกติไปจากการขับรถธรรมดา

 • ไม่ขับขี่รถคร่อมเลน / ไม่ขับรถบนทางเท้า

 • ไม่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น และไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือ

มาตรา 123

ในการขับรถยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในรถ ผู้โดยสารที่อายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) และผู้โดยสารที่สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดเข็มขัดไว้กับที่นั่ง

มาตรา 123/1

 • ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

 • คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

 • การบรรทุกคนโดยสาร ต้องไม่เกินจำนวนที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดสำหรับรถยนต์แต่ละประเภท และต้องไม่มีการยืนหรือนั่งในลักษณะที่เสี่ยงเกิดอันตราย

 • ใช้อัตราความเร็วตามกฎหมายกำหนด และต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มาตรา 123/2 : ไม่ให้ขับรถยนต์ขณะที่มีผู้โดยสารนั่งเบาะหน้าเกิน 2 คน หรือคนนั่งเบาะหน้า (1 คน) ไม่รัดเข็มขัด

มาตรา 123/3 : รถยนต์สาธารณะ หรือมีการขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีวิธีการแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดทุกครั้งก่อนออกรถ

มาตรา 134 :

ห้ามมีการแข่งรถบนถนนสาธารณะ หรือรวมกลุ่มกันโดยมีรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป เพื่อแข่งรถ หรือมีการดัดแปลง ปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้อง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร

มาตรา 134/1 : ห้ามจัดโฆษณา ชักชวน หรือทำทุกวิธีเพื่อให้มีการจัดการแข่งรถบนถนน หากไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา 134/2 : หากนำรถที่มีการดัดแปลงสภาพไม่ถูกต้อง ใช้บนถนนถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และหากนำรถที่ดัดแปลงไปแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถือว่า เป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถ ยกเว้นจะพิสูจน์ได้ว่า ไม่มีส่วนรู้เห็น

มาตรา 143

หากฝ่าฝืนนำรถที่มีการดัดแปลงให้มีลักษณะไม่ถูกต้องไปใช้บนถนนโดยไม่รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการ ดังนี้

หากรถมีสภาพไม่ถูกต้อง อาจเกิดอันตราย ให้ตำรวจสั่งห้ามใช้รถ และนำออกจากทางที่มีรถสัญจรโดยเร็วที่สุด หากไม่ทำตาม ให้เจ้าหน้าที่ทำการเคลื่อนย้ายรถได้ หากรถมีสภาพที่ไม่ถึงกับไม่ปลอดภัยในการขับขี่ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สั่งระงับการใช้รถชั่วคราว โดยให้เจ้าของรถนำรถไปปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายตามเดิม ภายในระยะเวลาที่กำหน ดหรือไม่น้อยกว่า 15 วัน และไม่เกิน 60 วัน

มาตรา 143/1 : ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ติดเครื่องหมายคำสั่งห้ามใช้รถ ไว้บนรถที่ดัดแปลงสภาพจนดูไม่แข็งแรงและอาจเกิดอันตราย และได้รับคำสั่งห้ามใช้รถบนถนน แต่หากเป็นรถที่มีคำสั่งห้าม แต่ยังมีสภาพที่สามารถขับได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดคำสั่งห้ามใช้รถบนนถนน ที่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตใช้รถชั่วคราวไว้ด้วย

มาตรา 143/2 : เมื่อมีการสั่งห้ามใช้รถที่มีสภาพดัดแปลงเป็นการชั่วคราวแล้ว ให้แจ้งไปยังนายทะเบียนกรมขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่หากมีการซ่อมแซม ปรับปรุง ตรวจสภาพตามกฎหมายแล้ว ให้นายทะเบียนปลดเครื่องหมายคำสั่งห้ามใช้รถชั่วคราวนั้นได้

มาตรา 16 ให้ยกเลิกมาตรา 144 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535

มาตรา 145

บรรดาความผิดจากความผิดที่กำหนดโทษให้พนักงานสอบสวนพิจารณา ความอาญามีอำนาจเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวตักเตือนได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับที่ 13)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/028/T_0005.PDF

Attachment
PDF
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓).pdf
Preview
คลิปอีจันแนะนำ
นาทีจับกุม เจ้าลิทธิกินสิ่งปฏิกูล รักษาโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.