พระราชพิธีพืชมงคลฯ วิถีใหม่ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดข้าวพระราชทาน

งดจัด พระราชพิธีพืชมงคลฯ เป็นปีที่ 2 สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ปลัด ก.เกษตร นำหว่าน แปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา
พระราชพิธีพืชมงคลฯ วิถีใหม่ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดข้าวพระราชทาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้มีปี 2564 นี้ เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่ต้องงดจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเป็นงานเฉพาะเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทย มุ่งหมายบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูกาลเพาะปลูกทุกปี

ขอบคุณภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย งดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลฯ ในปี 2564 ณ ท้องสนามหลวง โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยวานนี้ (9 พ.ค. 64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีดังกล่าวด้วย

ขอบคุณภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งในวันนี้ (10 พ.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วย ผู้ทำหน้าที่หาบทอง ผู้ทำหน้าที่หาบเงิน ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง ณ บริเวณแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา

ขอบคุณภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Related Stories

No stories found.