พื้นที่ กทม. ใครไม่ใส่แมสก์ออกจากบ้าน เจอปรับ 20,000 บาท!

ผู้ว่าฯ อัศวิน ขวัญเมือง เอาจริง! สั่งปรับ 20,000 บาท หากไม่ใส่แมสก์ ออกจากบ้าน
พื้นที่ กทม. ใครไม่ใส่แมสก์ออกจากบ้าน เจอปรับ 20,000 บาท!

วันนี้ (25 เม.ย.64) อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ออกประกาศ เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่ กทม. สวมหน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน เนื่องจากขณะนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติทีประชุมวันที่ 24 เม.ย.64 จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก

2.ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ได้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อีจัน
www.ejan.co